Law Journal

Wyznaczenie naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej.

Dz.U.2018.1141 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.1295 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.2018.1224 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2018.1185 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2018.1119 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym.

Dz.U.2018.1232 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych.

Dz.U.2018.1227 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu.

Dz.U.2018.1209 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2018.1176 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej.

Dz.U.2020.260 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2018.1161 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dz.U.2018.1306 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1276 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1375 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Metoda obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych.

Dz.U.2018.1110 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/16.

Dz.U.2018.1149 | wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2018.1120 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1356 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2018.1365 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2018.1366 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1153 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1113 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Rejestr Należności Publicznoprawnych.

Dz.U.2018.1124 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1127 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1080 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1070 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.

Dz.U.2018.1140 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

Dz.U.2018.1169 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.

Dz.U.2018.1093 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dz.U.2018.1148 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051).

Dz.U.2018.1553 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006).

Dz.U.2018.1604 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004).

Dz.U.2018.1528 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004).

Dz.U.2018.1521 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039).

Dz.U.2018.1556 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053).

Dz.U.2018.1535 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029).

Dz.U.2018.1517 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045).

Dz.U.2018.1519 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017).

Dz.U.2018.1442 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start".

Dz.U.2018.1061 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Dz.U.2018.1123 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2018.1052 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2018.1062 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. | Akt utracił moc