Law Journal

Uczestnictwo Islandii i Sierra Leone w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1966.3.17 | oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dz.U.1966.3.16 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Siedziby oraz zasięg terytorialny wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.

Dz.U.1966.3.15 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Podatek gruntowy.

Dz.U.1966.2.12 t.j. | dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powierzenie Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1966.2.11 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Państwo pomocy spółkom wodnym.

Dz.U.1966.2.8 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Francji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1966.1.4 | oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie emerytalne członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ich domowników oraz ich rodzin.

Dz.U.1966.1.1 t.j. | ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przystąpienie Singapuru do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1965.55.349 | oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Portugalii i Danii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1965.55.348 | oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Górnej Wolty do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1965.55.344 | oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Mongolii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1965.55.343 | oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dz.U.1965.55.342 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Przejęcie prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.1965.55.341 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Mszanie Dolnej Sądu Powiatowego w Limanowej.

Dz.U.1965.55.340 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy dotyczące rozciągnięcia dekretu o zobowiązaniach podatkowych na inne należności.

Dz.U.1965.55.339 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.

Dz.U.1965.54.337 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Egzekucja sądowa grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

Dz.U.1965.54.336 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.

Dz.U.1965.54.335 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1965.54.333 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Obszary górnicze.

Dz.U.1965.54.332 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1966.

Dz.U.1965.53.331 | ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ochrona drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami.

Dz.U.1965.52.327 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ustanowienia biegłych sądowych.

Dz.U.1965.52.326 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów.

Dz.U.1965.52.322 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu określonego w art. 66 § 1 Prawa o notariacie.

Dz.U.1965.52.320 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1965.52.319 | ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: prawo o notariacie.

Dz.U.1965.52.318 | ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zasady odbywania zgromadzeń studenckich i zgromadzeń członków organizacji studenckich.

Dz.U.1965.51.317 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1965.51.316 | ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie rolnictwa i wsi w wodę.

Dz.U.1965.51.314 | ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U.1965.50.313 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1965.50.312 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1965.50.310 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Zwierzyniec w m. Krakowie oraz Grunwald w m. Poznaniu.

Dz.U.1965.50.309 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Opłaty za niektóre rodzaje szczególnego korzystania z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Dz.U.1965.50.308 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kuby do Konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.

Dz.U.1965.49.306 | oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Berlin.1965.03.11.

Dz.U.1965.49.303 | umowa międzynarodowa z dnia 11 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Brazylii oraz Malty w Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

Dz.U.1965.48.302 | oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Ghana-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Akra.1964.01.17.

Dz.U.1965.48.299 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym.

Dz.U.1965.47.298 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świebodzinie.

Dz.U.1965.46.291 | rozporządzenie z dnia 26 października 1965 r. | Akt utracił moc

Prawo prywatne międzynarodowe.

Dz.U.1965.46.290 | ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Kanady, Mali i Gabonu w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1965.45.283 | oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy