Law Journal

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035).

Dz.U.2018.1504 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Rada Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Dz.U.2018.1164 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1170 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Straży Marszałkowskiej

Dz.U.2018.1180 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2018.1217 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2018.1163 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2018.1193 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dz.U.2020.865 t.j. | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Dz.U.2018.1293 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1349 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1467 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Dz.U.2018.1464 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1338 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Dz.U.2018.1539 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dz.U.2018.1397 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2018.1416 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1563 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1507 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe.

Dz.U.2018.1290 | ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Rejestr Nowotworów.

Dz.U.2018.1197 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki.

Dz.U.2018.1231 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa za brak lokalu mieszkalnego.

Dz.U.2018.1198 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Dz.U.2018.1194 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2018.1192 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz.U.2018.1190 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2018.1286 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Dz.U.2018.1196 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

Dz.U.2018.1181 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej.

Dz.U.2018.1141 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.1295 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.2018.1224 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2018.1185 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2018.1119 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym.

Dz.U.2018.1232 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych.

Dz.U.2018.1227 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu.

Dz.U.2018.1209 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2018.1176 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej.

Dz.U.2020.260 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2018.1161 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dz.U.2018.1306 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1276 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1375 | ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Metoda obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych.

Dz.U.2018.1110 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 53/16.

Dz.U.2018.1149 | wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2018.1120 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1356 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2018.1365 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2018.1366 | ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1153 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący