Law Journal

Zbierane dane rynkowe.

Dz.U.2021.589 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2021.433 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Inspektorzy ochrony radiologicznej.

Dz.U.2021.640 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dz.U.2021.765 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2021.431 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.475 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Dz.U.2021.429 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Dz.U.2021.413 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Dz.U.2021.440 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2021 r. | Akt oczekujący

Egzamin maturalny.

Dz.U.2021.482 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt oczekujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.368 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.369 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.

Dz.U.2021.410 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt oczekujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2021.378 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Dz.U.2021.421 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2021.447 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dz.U.2021.371 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2021.407 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Dz.U.2021.569 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.

Dz.U.2021.568 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2021.364 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2021.674 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.586 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.680 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2021.463 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.619 | ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/19.

Dz.U.2021.401 | wyrok z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dz.U.2021.349 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2021.347 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Dz.U.2021.346 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2021.416 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny.

Dz.U.2021.341 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Urlopy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2021.365 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Dz.U.2021.549 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dz.U.2021.312 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Dz.U.2021.338 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt oczekujący

Określenie wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

Dz.U.2021.314 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dz.U.2021.315 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2021.358 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacja osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Dz.U.2021.293 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt utracił moc