Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów.

Dz.U.1970.17.146 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady określania wysokości kar pieniężnych za szkodliwe zanieczyszczenie wód i tryb ich ściągania.

Dz.U.1970.17.145 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunki wprowadzania ścieków do wody i do ziemi.

Dz.U.1970.17.144 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1970.16.141 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1970.16.140 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dz.U.1970.16.139 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U.1970.16.138 | ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

Dz.U.1970.16.136 | ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw. Moskwa.1970.02.05.

Dz.U.1970.15.129 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lutego 1970 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.1970.14.126 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1970.13.121 | oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Tryb oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nim budynków.

Dz.U.1970.13.120 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1970.13.116 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej.

Dz.U.1970.12.113 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.

Dz.U.1970.12.112 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowe porozumienie cukrownicze. Nowy Jork.1968.12.24.

Dz.U.1970.12.110 | umowa międzynarodowa z dnia 24 grudnia 1968 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Suazi do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1970.11.102 | oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Urugwaj Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dz.U.1970.11.100 | oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Prawa i obowiązki członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1970.11.98 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych substancji do środków odurzających.

Dz.U.1970.10.89 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1970.10.88 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U.1970.10.86 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu torfowego.

Dz.U.1970.9.75 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1970 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Dz.U.1970.9.74 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pile prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1970.8.73 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocławskim.

Dz.U.1970.8.71 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wrocławia i powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim.

Dz.U.1970.8.70 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wałbrzycha w województwie wrocławskim.

Dz.U.1970.8.69 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów trzebnickiego i wrocławskiego w województwie wrocławskim.

Dz.U.1970.8.68 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Umowa o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych. Warszawa.1969.05.15.

Dz.U.1970.8.66 | umowa międzynarodowa z dnia 15 maja 1969 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1968.10.31.

Dz.U.1970.8.64 | umowa międzynarodowa z dnia 31 października 1968 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 123) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach. Genewa.1965.06.22.

Dz.U.1970.8.62 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Moskwa. Waszyngton. Londyn.1968.07.01.

Dz.U.1970.8.60 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1968 r. | Akt obowiązujący

Opłata skarbowa.

Dz.U.1970.7.59 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiany w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.

Dz.U.1970.7.57 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.

Dz.U.1970.7.56 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Zadania i organizacja służby ratownictwa morskiego i brzegowego.

Dz.U.1970.6.53 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1970 r. | Akt utracił moc