Law Journal

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.

Dz.U.1975.11.65 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Najniższe kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dz.U.1975.10.63 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1975.10.61 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1975 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U.1975.9.55 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Jednolite metody postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych.

Dz.U.1975.9.54 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.

Dz.U.1975.9.53 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Sztokholm.1967.07.14.

Dz.U.1975.9.49 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lipca 1967 r. | Akt obowiązujący

Nadzór urbanistyczno-budowlany.

Dz.U.1975.8.48 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U.1975.8.47 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.1975.8.46 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich.

Dz.U.1975.8.45 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1975 r. | Akt jednorazowy

Uznanie "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1975.8.44 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Pobieranie od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

Dz.U.1975.8.43 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Nadzór techniczno-budowlany.

Dz.U.1975.8.42 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Instytuty naukowo-badawcze.

Dz.U.1975.7.41 t.j. | ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Gospodarowanie bursztynem i wyrobami z bursztynu.

Dz.U.1975.7.40 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Dz.U.1975.7.38 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1975.7.37 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1975.6.35 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1975 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych.

Dz.U.1975.6.32 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.

Dz.U.1975.5.31 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 1975 r. | Akt jednorazowy

Regulamin czynności okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1975.5.30 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Syria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Damaszek.1973.02.18.

Dz.U.1975.5.26 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lutego 1973 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1975.4.21 | oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. | Akt jednorazowy

Uznanie Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1975.4.18 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie międzyrządowe o wzajemnej ochronie praw autorskich. Warszawa.1974.10.04.

Dz.U.1975.4.16 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1974 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dz.U.1975.3.12 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1975 r. | Akt jednorazowy

Wymiar i pobór podatku od posiadania psów na obszarze miast.

Dz.U.1975.3.11 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.1975.3.10 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dz.U.1975.2.9 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.

Dz.U.1975.2.7 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczny przewóz rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich.

Dz.U.1975.1.6 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Budowa i wyposażenie zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem.

Dz.U.1975.1.5 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Dz.U.1975.1.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Jednorazowy podatek majątkowy.

Dz.U.1975.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu.

Dz.U.1974.51.339 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Jednorazowe świadczenie pieniężne.

Dz.U.1974.51.338 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.1974.51.336 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

Dz.U.1974.51.335 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Równoważne normy czasu pracy w żegludze przybrzeżnej.

Dz.U.1974.51.333 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

Dz.U.1974.51.332 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.

Dz.U.1974.51.331 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1974.51.329 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki pracowników lasów państwowych.

Dz.U.1974.51.328 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dz.U.1974.51.326 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Normy równoważne czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych.

Dz.U.1974.51.324 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1974.51.323 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych i wysokości niektórych opłat.

Dz.U.1974.51.322 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Służba funkcjonariuszy pożarnictwa.

Dz.U.1974.50.321 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1974.50.320 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1974.50.319 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1974.50.318 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo o notariacie.

Dz.U.1974.50.317 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1974.50.316 | dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U.1974.49.315 | oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. | Akt jednorazowy