Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1975.46.251 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Fundusz ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.

Dz.U.1975.46.249 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U.1975.46.248 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1975.46.247 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.46.246 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.46.244 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1975.46.243 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.46.242 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.46.241 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.

Dz.U.1975.45.240 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1975.45.236 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.1975.45.234 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Termin zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1975.45.233 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1975.45.231 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.45.230 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1975.45.229 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.45.228 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.45.227 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.45.226 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1976.

Dz.U.1975.44.225 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

Dz.U.1975.43.224 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.1975.43.222 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1975.43.221 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Okresy przechowywania i warunki niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

Dz.U.1975.43.220 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne urlopy dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

Dz.U.1975.43.219 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Siedziby i terytorialny zakres działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U.1975.41.215 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja wód, warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kary pieniężne za naruszanie tych warunków.

Dz.U.1975.41.214 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.

Dz.U.1975.41.213 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1974.06.21.

Dz.U.1975.41.212 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków odurzających.

Dz.U.1975.40.211 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Cła na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1975.40.210 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Postępowanie arbitrażowe.

Dz.U.1975.39.209 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1975.38.208 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Uznanie wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.

Dz.U.1975.38.207 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.

Dz.U.1975.38.206 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.

Dz.U.1975.38.204 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.

Dz.U.1975.37.200 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.198 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Połączenie, zniesienie, utworzenie oraz zmiana granic i nazw gmin w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.197 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.1975.35.196 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1975.35.194 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zasady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywanie wydatków na te zasiłki.

Dz.U.1975.35.193 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie legalnych jednostek miar.

Dz.U.1975.35.192 | rozporządzenie z dnia 17 października 1975 r. | Akt utracił moc

Udzielanie poręczeń państwowych.

Dz.U.1975.34.187 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Dalsze zwiększenie świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

Dz.U.1975.34.186 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.1975.34.185 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie autorskim.

Dz.U.1975.34.184 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

Dz.U.1975.34.183 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie katowickim.

Dz.U.1975.33.182 | rozporządzenie z dnia 30 września 1975 r. | Akt utracił moc

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.

Dz.U.1975.33.181 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych.

Dz.U.1975.33.180 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zakres działania izb morskich.

Dz.U.1975.32.178 | rozporządzenie z dnia 26 września 1975 r. | Akt utracił moc

Podstawa wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.

Dz.U.1975.32.177 | rozporządzenie z dnia 10 września 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone.

Dz.U.1975.32.174 | rozporządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1975.32.172 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1975.32.171 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.1975.32.170 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1975.32.169 | rozporządzenie z dnia 26 września 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1975.31.168 | rozporządzenie z dnia 3 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie.

Dz.U.1975.31.166 | rozporządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Ślesina w województwie konińskim.

Dz.U.1975.30.162 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Pobór składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.

Dz.U.1975.30.161 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1975.30.160 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1974.10.18.

Dz.U.1975.30.158 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1974 r. | Akt obowiązujący