Law Journal

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1983.3.22 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.1983.2.18 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.U.1983.2.17 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Kolegia rejonowe do spraw wykroczeń i terytorialny zakres ich działania.

Dz.U.1983.2.15 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.

Dz.U.1983.2.14 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie spisów w zakresie statystyki rolniczej i związane z nimi obowiązki osób fizycznych.

Dz.U.1983.2.13 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

Dz.U.1983.2.11 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U.1983.1.10 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1983.1.9 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.

Dz.U.1983.1.7 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U.1983.1.5 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U.1983.1.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.

Dz.U.1983.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1983.1.2 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.

Dz.U.1983.1.1 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.

Dz.U.1982.45.305 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole.

Dz.U.1982.45.304 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w niektórych sprawach pracowniczych w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U.1982.45.303 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Dz.U.1982.45.302 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe.

Dz.U.1982.45.300 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Czas pracy i zasady wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r.

Dz.U.1982.45.297 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem.

Dz.U.1982.45.295 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.

Dz.U.1982.45.294 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki.

Dz.U.1982.45.293 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1982.45.291 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opłatach w sprawach karnych.

Dz.U.1982.45.290 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1983.

Dz.U.1982.44.288 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników pracy szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1982.43.287 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy ustalaniu świadczeń i szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom.

Dz.U.1982.43.286 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia.

Dz.U.1982.43.284 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1982.43.283 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.

Dz.U.1982.43.282 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym.

Dz.U.1982.43.281 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Uchylenie szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.

Dz.U.1982.42.276 | uchwała z dnia 20 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie stanu wojennego.

Dz.U.1982.42.275 | uchwała z dnia 19 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu przeznaczenia zysku na cele rozwojowe oraz na inne cele uzasadnione społecznie.

Dz.U.1982.41.274 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Szczególna regulacja prawna w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U.1982.41.273 | ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.

Dz.U.1982.41.272 | ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Dz.U.1982.40.271 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie absolwentów.

Dz.U.1982.40.270 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1982.40.269 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrzenie emerytalne pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1982.40.267 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne zaopatrywanie chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.

Dz.U.1982.39.266 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1982.39.265 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zasady amortyzacji niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 1983 r.

Dz.U.1982.39.263 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.

Dz.U.1982.39.261 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1982.39.259 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Aplikacja administracyjna oraz oceny kwalifikacyjne urzędników państwowych.

Dz.U.1982.39.258 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt obowiązujący

Organizacje i stowarzyszenia studenckie.

Dz.U.1982.38.255 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Koszty i straty uznane za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1982.38.253 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U.1982.38.251 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1982.38.250 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1982.37.246 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo lokalowe.

Dz.U.1982.37.244 | ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie spekulacji.

Dz.U.1982.36.243 t.j. | ustawa z dnia 25 września 1981 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji.

Dz.U.1982.36.242 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1982.36.241 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od niektórych zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Dz.U.1982.36.237 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1982.36.236 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1982 r. | Akt utracił moc