Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.1983.10.53 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U.1983.13.62 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U.1983.8.46 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Tryb wyboru oraz zasady działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach.

Dz.U.1983.10.50 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach bielskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim.

Dz.U.1983.10.52 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.1983.8.44 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe i zasady wypłaty tych świadczeń.

Dz.U.1983.10.49 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U.1983.8.43 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.

Dz.U.1983.8.45 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dz.U.1983.9.47 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.1983.8.42 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.1992.11.41 t.j. | ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne górników i ich rodzin.

Dz.U.1995.30.154 t.j. | ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Niektóre prawa i obowiązki urzędników administracji celnej.

Dz.U.1983.5.34 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U.1983.10.48 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1983.4.28 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1983.4.29 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.

Dz.U.1983.2.14 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Kolegia rejonowe do spraw wykroczeń i terytorialny zakres ich działania.

Dz.U.1983.2.15 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Obowiązek dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.

Dz.U.1983.1.7 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.1983.2.18 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Ocena pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

Dz.U.1983.4.31 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.U.1983.2.17 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie spisów w zakresie statystyki rolniczej i związane z nimi obowiązki osób fizycznych.

Dz.U.1983.2.13 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1983.1.9 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U.1983.1.5 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1983.3.22 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U.1983.1.10 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Czas pracy i zasady wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r.

Dz.U.1982.45.297 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Dz.U.1982.45.302 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli finansowej oraz obowiązki kontrolowanych jednostek.

Dz.U.1983.4.26 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczególna odpowiedzialność porządkowa oraz specjalne postępowanie porządkowe.

Dz.U.1983.8.41 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole.

Dz.U.1982.45.304 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.

Dz.U.1982.45.305 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1983.1.2 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.

Dz.U.1983.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U.1983.1.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1983.4.25 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w niektórych sprawach pracowniczych w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U.1982.45.303 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Finansów oraz urzędy i izby skarbowe.

Dz.U.1994.106.511 t.j. | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1983.

Dz.U.1982.44.288 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe.

Dz.U.1982.45.300 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o opłatach w sprawach karnych.

Dz.U.1982.45.290 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1982.45.291 | ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

Dz.U.1983.2.11 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.

Dz.U.1983.1.1 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1982.43.283 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia.

Dz.U.1982.43.284 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Ogólne zasady udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym.

Dz.U.1982.43.281 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników pracy szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1982.43.287 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.

Dz.U.1982.43.282 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy ustalaniu świadczeń i szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom.

Dz.U.1982.43.286 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Uchylenie szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.

Dz.U.1982.42.276 | uchwała z dnia 20 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie stanu wojennego.

Dz.U.1982.42.275 | uchwała z dnia 19 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczególna regulacja prawna w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U.1982.41.273 | ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.

Dz.U.1982.41.272 | ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Dz.U.1982.40.271 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U.1989.24.133 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne pracowników i ich rodzin.

Dz.U.1982.40.267 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie absolwentów.

Dz.U.1982.40.270 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1982.40.269 | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Organizacje i stowarzyszenia studenckie.

Dz.U.1982.38.255 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.

Dz.U.1982.45.294 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem.

Dz.U.1982.45.295 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc