Dziennik Ustaw

Nadanie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego.

Dz.U.1989.34.185 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy "Uniwersytet Wrocławski".

Dz.U.1989.34.184 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Dz.U.1989.34.183 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.1989.34.182 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej.

Dz.U.1989.34.181 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre przepisy prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw.

Dz.U.1989.34.180 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Przebaczenie i puszczenie w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

Dz.U.1989.34.179 | ustawa z dnia 29 maja 1989 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

Dz.U.1989.33.177 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Prawo o notariacie.

Dz.U.1989.33.176 | ustawa z dnia 24 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o statystyce państwowej.

Dz.U.1989.32.171 | ustawa z dnia 24 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych.

Dz.U.1989.32.170 | ustawa z dnia 24 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.1989.31.167 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.1989.31.166 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1989.31.165 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych.

Dz.U.1989.30.162 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Dz.U.1989.30.161 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Dz.U.1989.30.160 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.

Dz.U.1989.30.159 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Izby lekarskie.

Dz.U.1989.30.158 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne duchownych.

Dz.U.1989.29.156 | ustawa z dnia 17 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1989.28.152 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.1989.28.151 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1989 r. | Akt jednorazowy

Okresy przechowywania i warunki niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywanie ich archiwom państwowym.

Dz.U.1989.28.150 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Dz.U.1989.28.149 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy.

Dz.U.1989.27.147 t.j. | ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1989.27.142 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Dz.U.1989.26.141 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.

Dz.U.1989.26.140 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne.

Dz.U.1989.26.139 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1989.26.138 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1989.25.137 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.

Dz.U.1989.25.136 | uchwała z dnia 30 marca 1989 r. | Akt jednorazowy

Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.

Dz.U.1989.25.134 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U.1989.24.133 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Spisy wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą.

Dz.U.1989.24.131 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych .

Dz.U.1989.24.127 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dz.U.1989.23.126 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dz.U.1989.23.124 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1989.23.123 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy.

Dz.U.1989.22.119 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy wykonawcze dotyczące zasad udzielania i oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1989.22.118 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Dz.U.1989.21.115 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1989.21.114 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Spisy wyborców.

Dz.U.1989.21.113 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Sposób sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach wojskowych.

Dz.U.1989.21.112 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Liczba posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej.

Dz.U.1989.21.110 | uchwała z dnia 13 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.21.109 | uchwała z dnia 13 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa zmieniająca ustawę - Prawo lokalowe.

Dz.U.1989.20.108 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1989.20.107 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o związkach zawodowych.

Dz.U.1989.20.105 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.19.103 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993.

Dz.U.1989.19.102 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.19.101 | ustawa konstytucyjna z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dz.U.1989.18.100 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1989 r. | Akt utracił moc

Planowanie przestrzenne.

Dz.U.1989.17.99 t.j. | ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.

Dz.U.1989.17.96 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1989 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych. Wiedeń.1979.10.26.

Dz.U.1989.17.93 | umowa międzynarodowa z dnia 3 marca 1980 r. | Akt obowiązujący