Law Journal

Karta podatkowa oraz opłata skarbowa z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1985.57.294 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe i progowe czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1985.56.290 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Szczególne warunki przewozu koleją zwłok i szczątków zwłok ludzkich.

Dz.U.1985.59.305 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Szczególne warunki przewozu koleją żywych zwierząt.

Dz.U.1985.59.306 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1985.55.286 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1985.55.284 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1985 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1985.56.287 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1985.55.281 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1985 r. | Akt jednorazowy

Emisja obligacji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U.1985.55.280 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasady ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dz.U.1988.15.110 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Warunki przewozu przesyłek towarowych koleją.

Dz.U.1985.56.292 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wprowadzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.

Dz.U.1985.52.272 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1985 r. | Akt jednorazowy

Książka kontroli sanitarnej.

Dz.U.1985.56.289 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania kary pieniężnej za pobór wody w ilości większej niż ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym.

Dz.U.1985.52.271 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1985.52.270 | rozporządzenie z dnia 29 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.

Dz.U.1985.52.269 | rozporządzenie z dnia 25 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych.

Dz.U.1985.52.273 | rozporządzenie z dnia 24 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Działalność gospodarcza organizacji społecznych.

Dz.U.1985.51.265 | rozporządzenie z dnia 22 października 1985 r. | Akt utracił moc

Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.

Dz.U.1985.49.257 | rozporządzenie z dnia 21 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.

Dz.U.1985.49.258 | rozporządzenie z dnia 21 października 1985 r. | Akt utracił moc

Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Strasburg.1985.10.15.

Dz.U.1994.124.607 | umowa międzynarodowa z dnia 15 października 1985 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych. Seul.1985.10.11.

Dz.U.2003.43.372 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1985 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U.1985.49.260 | rozporządzenie z dnia 11 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1985.51.266 | rozporządzenie z dnia 10 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1985.48.249 | rozporządzenie z dnia 9 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1985.48.251 | rozporządzenie z dnia 9 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Zasady przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dz.U.1985.48.255 | rozporządzenie z dnia 8 października 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.

Dz.U.1985.51.263 | rozporządzenie z dnia 4 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zakładowe zespoły gospodarcze.

Dz.U.1985.48.248 | rozporządzenie z dnia 4 października 1985 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Grenada.1985.10.03.

Dz.U.2012.210 | umowa międzynarodowa z dnia 3 października 1985 r. | Akt obowiązujący

Zasady tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego.

Dz.U.1985.46.230 | rozporządzenie z dnia 1 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.

Dz.U.1985.48.254 | rozporządzenie z dnia 27 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1985.45.224 | rozporządzenie z dnia 23 września 1985 r. | Akt utracił moc

Środki odurzające i psychotropowe oraz nadzór nad tymi środkami.

Dz.U.1985.53.275 | rozporządzenie z dnia 21 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1985.48.252 | rozporządzenie z dnia 18 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U.1989.14.76 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zasady i tryb rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dz.U.1985.47.243 | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.

Dz.U.1985.47.242 | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.

Dz.U.1989.14.78 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu.

Dz.U.1985.52.268 | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.

Dz.U.1985.45.223 | rozporządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1985.46.236 | rozporządzenie z dnia 15 września 1985 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1985.41.200 | obwieszczenie z dnia 10 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1985.45.220 | rozporządzenie z dnia 9 września 1985 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.

Dz.U.1985.48.246 | oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U.1985.43.207 | rozporządzenie z dnia 5 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresów zatrudnienia.

Dz.U.1985.46.234 | rozporządzenie z dnia 2 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.

Dz.U.1985.46.232 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i utrzymywanie szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.

Dz.U.1985.43.206 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie międzyresortowe w zakresie kształcenia zawodowego.

Dz.U.1985.43.205 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1985.43.204 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów paszportów i dokumentów podróży.

Dz.U.1985.43.209 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.

Dz.U.1985.43.208 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Organizacja, zasady i tryb działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1985.43.203 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.

Dz.U.1985.44.218 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zasady funkcjonowania placówek leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych.

Dz.U.1985.45.226 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc