Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1989.59.352 | rozporządzenie z dnia 28 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Wymagania kwalifikacyjne od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dz.U.1989.58.347 | rozporządzenie z dnia 26 października 1989 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne wydawanie z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych.

Dz.U.1989.57.344 | rozporządzenie z dnia 25 września 1989 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1989.57.343 | rozporządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1989.57.342 | rozporządzenie z dnia 11 października 1989 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.1989.57.341 | rozporządzenie z dnia 3 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych od podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.1989.57.340 | rozporządzenie z dnia 12 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

Dz.U.1989.57.338 | rozporządzenie z dnia 25 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U.1989.56.335 | rozporządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Warunki oraz rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

Dz.U.1989.56.334 | rozporządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U.1989.56.333 | rozporządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie zawodowe młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzanie.

Dz.U.1989.56.332 | rozporządzenie z dnia 12 października 1989 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1989.55.329 | rozporządzenie z dnia 4 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U.1989.55.328 | rozporządzenie z dnia 5 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1989.55.327 | rozporządzenie z dnia 25 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1989.55.326 | rozporządzenie z dnia 27 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1989.55.325 | rozporządzenie z dnia 30 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Szwecja-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczania szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych. Warszawa.1989.02.10.

Dz.U.1989.54.323 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1989 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji. Wiedeń.1988.11.24.

Dz.U.1989.54.321 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1988 r. | Akt obowiązujący

Rady nadzorcze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1989.53.319 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1987 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych.

Dz.U.1989.53.316 | rozporządzenie z dnia 11 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1989.53.315 | rozporządzenie z dnia 7 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U.1989.53.314 | rozporządzenie z dnia 6 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1989.53.313 | rozporządzenie z dnia 11 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Koleje.

Dz.U.1989.52.310 t.j. | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1989.52.308 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru jednostek samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych.

Dz.U.1989.51.307 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U.1989.51.306 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Turcja-Polska. Konwencja konsularna. Ankara.1987.06.05.

Dz.U.1989.51.303 | umowa międzynarodowa z dnia 5 czerwca 1987 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.

Dz.U.1989.50.301 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1989.50.300 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1989.50.299 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U.1989.50.295 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie wojskowych i milicyjnych świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

Dz.U.1989.50.292 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989r.

Dz.U.1989.50.291 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1989.50.289 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.1989.50.288 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

Dz.U.1989.50.286 | ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru izb gospodarczych.

Dz.U.1989.49.283 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.1989.49.282 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1989.49.280 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w podatku rolnym.

Dz.U.1989.49.275 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.49.274 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1989.49.273 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.

Dz.U.1989.49.271 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Poznaniu.

Dz.U.1989.49.270 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.

Dz.U.1989.49.269 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1989.48.268 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie nauczycieli akademickich.

Dz.U.1989.48.267 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1989.48.265 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Wybory uzupełniające do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.48.263 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1989.48.262 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt utracił moc