Law Journal

Dotacje celowe przyznawane instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dz.U.2019.1761 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania techniczne dla stacji gazu ziemnego.

Dz.U.2019.1757 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.1756 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dz.U.2019.1755 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu.

Dz.U.2019.1753 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rodzaje inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Dz.U.2019.1752 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1751 | ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2019.1749 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2019.1748 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dz.U.2019.1746 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Dz.U.2019.1743 | rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim.

Dz.U.2019.1740 | rozporządzenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy.

Dz.U.2019.1739 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2019.1733 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2019.1730 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019.

Dz.U.2019.1729 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt utracił moc

Powszechny spis rolny w 2020 r.

Dz.U.2019.1728 | ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2019.1727 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1726 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zakres instrukcji gospodarowania wodą.

Dz.U.2019.1725 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

Dz.U.2019.1722 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dz.U.2019.1718 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Egzaminy eksternistyczne.

Dz.U.2019.1717 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1716 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2019.1714 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Dz.U.2019.1713 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej.

Dz.U.2019.1710 | rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Dz.U.2019.1709 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2019.1705 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ramowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego.

Dz.U.2019.1703 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie morskim.

Dz.U.2019.1702 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dz.U.2019.1701 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki.

Dz.U.2019.1700 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2019.1699 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2019.1695 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1694 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2019.1693 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2019.1692 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dz.U.2019.1690 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo konsularne.

Dz.U.2019.1687 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie pracowników urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2019.1686 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.2019.1685 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola przewozu drogowego.

Dz.U.2019.1684 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz.U.2019.1681 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dz.U.2019.1679 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dz.U.2019.1677 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie szkolenia myśliwych.

Dz.U.2019.1676 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2019.1674 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Dz.U.2019.1673 | ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019.

Dz.U.2019.1672 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wartości referencyjne dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019.

Dz.U.2019.1669 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1667 | ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dz.U.2019.1665 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący