Law Journal

Opłata skarbowa.

Dz.U.1991.90.405 | rozporządzenie z dnia 2 października 1991 r. | Akt utracił moc

Wysokość, zasady i tryb nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U.1991.89.404 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1987 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakres i tryb uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.1991.88.402 | rozporządzenie z dnia 27 września 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.1991.88.401 | rozporządzenie z dnia 30 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1991.87.399 | uchwała z dnia 25 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1991.87.398 | rozporządzenie z dnia 23 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia w sferze budżetowej w 1991 r.

Dz.U.1991.87.396 | ustawa z dnia 28 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 125 w związku z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.86.395 | uchwała z dnia 25 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1991.86.393 | rozporządzenie z dnia 27 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

Dz.U.1991.86.392 | rozporządzenie z dnia 16 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy budżetowej na rok 1991 oraz zasady wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

Dz.U.1991.86.391 | ustawa z dnia 26 września 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1991.85.390 | rozporządzenie z dnia 10 września 1991 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysokoprężnych.

Dz.U.1991.85.386 | rozporządzenie z dnia 24 września 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za uprawnienia przewozowe oraz opłaty drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1991.84.385 | rozporządzenie z dnia 20 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1991.84.384 | rozporządzenie z dnia 4 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1991.84.383 | rozporządzenie z dnia 5 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

Dz.U.1991.84.382 | rozporządzenie z dnia 23 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowej uczelni.

Dz.U.1991.84.380 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.

Dz.U.1991.83.379 | rozporządzenie z dnia 2 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1991.83.375 | rozporządzenie z dnia 9 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1991.83.374 | rozporządzenie z dnia 9 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1991.83.373 | ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawanie poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U.1991.82.370 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1989 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1991.82.368 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1991.82.367 | rozporządzenie z dnia 7 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Wykładnia art. 8 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.81.364 | uchwała z dnia 21 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1991.81.362 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Uzbrojenie Policji.

Dz.U.1991.81.361 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1991.81.360 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Opłata od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1991.81.359 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1991.81.358 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1991.81.357 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1991.81.356 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U.1991.81.355 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1991.81.352 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1991.79.349 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Stypendia i inne koszty kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.1991.78.348 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1991.78.345 | ustawa z dnia 2 maja 1991 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dotyczące rejestracji związków pracodawców.

Dz.U.1991.77.341 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące rejestracji związków zawodowych.

Dz.U.1991.77.340 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

Dz.U.1991.77.339 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1991.77.338 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

Dz.U.1991.76.334 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.1991.76.333 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Dz.U.1991.75.332 | ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Dz.U.1991.75.330 | ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Dz.U.1991.75.328 | ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1991.74.327 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1991.74.326 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.74.325 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Tryb postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.

Dz.U.1991.73.324 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Studenckie praktyki zawodowe.

Dz.U.1991.73.323 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Przychody nie zaliczone do wynagrodzeń.

Dz.U.1991.73.322 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.1991.73.321 | ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo celne.

Dz.U.1991.73.320 | ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1991.72.318 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od podatku od płac.

Dz.U.1991.72.317 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1991 r. | Akt utracił moc

Dotacje przedmiotowe do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1991.72.316 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dz.U.1991.72.315 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1991 r. | Akt utracił moc