Law Journal

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2249 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Podział kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dz.U.2018.2252 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2251 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/14.

Dz.U.2018.2275 | wyrok z dnia 28 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2018.11.27.

Dz.U.2019.2040 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Dz.U.2018.2303 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Dz.U.2018.2287 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Dz.U.2018.2299 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Dz.U.2018.2296 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska służbowe oraz stopnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2235 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2018.2236 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2018.2208 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2018.2280 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty publiczne.

Dz.U.2020.725 t.j. | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dz.U.2019.37 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Dz.U.2018.2529 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Tryb przekazania znaków akcyzy.

Dz.U.2018.2199 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2018.2196 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dz.U.2019.61 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o paszach.

Dz.U.2018.2430 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2018.2402 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.2392 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.2433 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Dz.U.2018.2339 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2018.2404 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2245 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

Dz.U.2018.2211 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dz.U.2018.2213 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2274 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2018.2507 | ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.2018.2198 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Bruksela.2018.11.19.

Dz.U.2019.1240 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.2276 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby.

Dz.U.2018.2184 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

Dz.U.2018.2186 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017.

Dz.U.2018.2166 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2018.2197 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi.

Dz.U.2018.2266 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb uzgadniania karty powinności.

Dz.U.2018.2226 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Dz.U.2018.2194 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Dz.U.2018.2218 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Stypendia za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Dz.U.2018.2169 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2018.2148 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 17/17.

Dz.U.2018.2160 | wyrok z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wpłaty lotniczej w 2019 r.

Dz.U.2018.2167 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dz.U.2018.2255 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Dz.U.2021.198 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Instytut Europy Środkowej.

Dz.U.2018.2270 | ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Koła gospodyń wiejskich.

Dz.U.2021.165 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłata koncesyjna.

Dz.U.2018.2277 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący