Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U.1992.32.136 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Atestowanie aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.31.135 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania oraz sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dz.U.1992.31.132 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.30.131 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1992.29.128 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Kopenhaga.1990.05.01.

Dz.U.1992.28.122 | umowa międzynarodowa z dnia 1 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.

Dz.U.1992.27.120 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1992.27.119 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

Dz.U.1992.26.116 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zakłady kształcenia nauczycieli.

Dz.U.1992.26.115 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.1992.26.113 | ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1992.25.112 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Sposób i czas przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1992.25.109 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U.1992.25.108 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.25.107 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie przywozu gazu.

Dz.U.1992.25.106 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1992.24.105 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1992.24.104 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

Dz.U.1992.24.103 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Umowa o pomocy w sprawach karnych. Warszawa.1989.04.28.

Dz.U.1992.23.99 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 1989 r. | Akt obowiązujący

Włochy-Polska. Umowa o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych. Warszawa.1989.04.28.

Dz.U.1992.23.97 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 1989 r. | Akt obowiązujący

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1992.22.93 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1992.22.92 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.

Dz.U.1992.22.90 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1992.21.89 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.

Dz.U.1992.21.88 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1992.21.87 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1992.21.85 | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.

Dz.U.1992.21.84 | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki finansowej państwa w 1992 r.

Dz.U.1992.21.83 | ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Rejestracja orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia.

Dz.U.1992.20.82 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury.

Dz.U.1992.20.80 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo bankowe i niektóre inne ustawy.

Dz.U.1992.20.78 | ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Prowizorium budżetowe na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.

Dz.U.1992.19.77 | ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

Dz.U.1992.18.74 | ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1992.17.73 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.17.71 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem. Bruksela.1991.12.16.

Dz.U.1992.17.69 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

Dz.U.1992.16.68 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1992 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1992.16.67 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.16.66 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Dz.U.1992.16.64 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U.1992.16.62 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Izrael-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1992.16.60 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.15.58 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bonn.1991.06.17.

Dz.U.1992.14.56 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

RFN-Polska. Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy. Warszawa.1990.11.14.

Dz.U.1992.14.54 | umowa międzynarodowa z dnia 14 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Plany kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U.1992.13.53 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.U.1992.12.51 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1992.12.50 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.1992.12.49 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1992.12.47 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin.

Dz.U.1992.12.46 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość i tryb przyznawania dodatku skarbowego.

Dz.U.1992.12.45 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1992 r. | Akt utracił moc