Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1992.79.400 | rozporządzenie z dnia 14 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady współdziałania Lasów Państwowych z Policją.

Dz.U.1992.78.397 | rozporządzenie z dnia 15 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1992.78.396 | rozporządzenie z dnia 9 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu.

Dz.U.1992.78.394 | ustawa z dnia 3 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Zasady współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.

Dz.U.1992.77.387 | rozporządzenie z dnia 12 października 1992 r. | Akt utracił moc

Przysięga wojskowa.

Dz.U.1992.77.386 | ustawa z dnia 3 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych.

Dz.U.1992.76.385 | rozporządzenie z dnia 30 września 1992 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.

Dz.U.1992.76.384 | rozporządzenie z dnia 21 września 1992 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.76.383 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.382 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.381 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.380 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1992.76.377 | rozporządzenie z dnia 25 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1992.75.375 | rozporządzenie z dnia 29 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U.1992.75.372 | rozporządzenie z dnia 25 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.75.370 | rozporządzenie z dnia 29 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Dz.U.1992.75.369 | ustawa z dnia 4 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o izbach gospodarczych.

Dz.U.1992.75.368 | ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1992.75.367 | ustawa konstytucyjna z dnia 30 lipca 1992 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1992.73.363 | rozporządzenie z dnia 16 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej.

Dz.U.1992.73.362 | rozporządzenie z dnia 25 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U.1992.73.361 | ustawa z dnia 19 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1992.72.360 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Dz.U.1992.71.357 | rozporządzenie z dnia 8 września 1992 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.

Dz.U.1992.71.356 | rozporządzenie z dnia 21 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.

Dz.U.1992.71.355 | rozporządzenie z dnia 21 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1992.70.352 | rozporządzenie z dnia 8 września 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1992.69.351 | rozporządzenie z dnia 7 września 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1992.69.349 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Dz.U.1992.69.348 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Ochotnicze Hufce Pracy.

Dz.U.1992.69.347 | rozporządzenie z dnia 8 września 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.1992.68.345 | rozporządzenie z dnia 9 września 1992 r. | Akt jednorazowy

Książeczki żeglarskie i opłaty za ich wystawianie.

Dz.U.1992.67.340 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1992.67.339 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady sporządzania planów urządzenia lasu.

Dz.U.1992.67.338 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowe zasady prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Dz.U.1992.67.337 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1992.67.336 | ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Dz.U.1992.66.334 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Poddanie kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczanie ich do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.1992.66.333 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

Dz.U.1992.65.331 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.65.330 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych.

Dz.U.1992.64.326 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1992.64.325 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo budżetowe.

Dz.U.1992.64.322 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.1992.64.321 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1992.63.320 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowanie podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U.1992.63.318 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Placówki doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.1992.63.317 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.63.315 | ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1992.63.314 | ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

Dz.U.1992.62.313 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1992 r. | Akt jednorazowy