Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1991.32.134 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Opłaty paszportowe.

Dz.U.1993.67.327 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 marca 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1991.28.119 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1991.53.226 | ustawa z dnia 23 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Dz.U.1991.26.110 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dz.U.1994.58.239 t.j. | ustawa z dnia 22 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1991.26.108 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1991.34.150 | ustawa z dnia 22 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dz.U.2020.2135 t.j. | ustawa z dnia 21 marca 1991 r. | Akt obowiązujący

Państwowa morska służba hydrograficzna i oznakowania nawigacyjne.

Dz.U.1991.32.132 | ustawa z dnia 21 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1991.26.111 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.

Dz.U.1991.28.124 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1991.32.135 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1991.22.94 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo górnicze.

Dz.U.1991.31.128 | ustawa z dnia 9 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie geologicznym.

Dz.U.1991.31.129 | ustawa z dnia 9 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i szczegółowy zakres działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.

Dz.U.1991.24.101 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.20.85 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U.1991.21.90 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Nakładanie, uiszczanie i ściąganie grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1998.94.601 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 marca 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania. Montreal.1991.03.01.

Dz.U.2007.135.948 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 1991 r. | Akt obowiązujący

Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1991.23.96 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.

Dz.U.1991.20.84 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1991.24.98 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Espoo.1991.02.25.

Dz.U.1999.96.1110 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1991 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1991.

Dz.U.1991.21.89 | ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o fundacjach.

Dz.U.1991.19.82 | ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie oraz ustalenie siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U.1991.23.95 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1991.19.81 | ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1991.22.93 | ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1991.17.76 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu spłaty należności sądowych.

Dz.U.1991.25.102 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnienia od tego podatku.

Dz.U.1991.15.69 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Prawo o notariacie.

Dz.U.2020.1192 t.j. | ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1991.14.63 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U.1991.15.68 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.1991.14.66 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1991.12.50 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.

Dz.U.1991.12.48 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1991.12.47 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1991 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Dz.U.1991.14.65 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

Dz.U.1991.12.55 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Dz.U.1991.14.62 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1991 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.

Dz.U.1991.15.67 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.

Dz.U.1991.12.54 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1991.9.34 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1991 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.

Dz.U.1991.12.52 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1991.11.40 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych.

Dz.U.1991.12.53 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Dz.U.1991.16.74 | ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.1991.11.39 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dz.U.2020.517 t.j. | ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1991.11.42 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Wykładnia art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dz.U.1991.11.45 | uchwała z dnia 23 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.1991.11.43 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1991.11.38 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U.1991.9.33 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.

Dz.U.1991.11.37 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1991 r. | Akt jednorazowy