Law Journal

Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1991.104.450 | ustawa z dnia 17 października 1991 r. | Akt utracił moc

Ochrona przyrody.

Dz.U.2001.99.1079 t.j. | ustawa z dnia 16 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i bezrobocie.

Dz.U.1991.106.457 | ustawa z dnia 16 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o działalności gospodarczej.

Dz.U.1991.107.460 | ustawa z dnia 16 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji oraz ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa.

Dz.U.1991.107.461 | ustawa z dnia 16 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1991.110.474 | ustawa z dnia 16 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1991.112.482 | rozporządzenie z dnia 15 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.93.414 | rozporządzenie z dnia 11 października 1991 r. | Akt utracił moc

Referendum gminne.

Dz.U.1996.84.386 t.j. | ustawa z dnia 11 października 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Warszawa.1991.10.11.

Dz.U.1996.52.226 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U.1991.103.448 | ustawa z dnia 11 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.107.459 | ustawa z dnia 11 października 1991 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U.1991.93.415 | rozporządzenie z dnia 10 października 1991 r. | Akt utracił moc

Środki farmaceutyczne, materiały medyczne, apteki, hurtownie i Inspekcja Farmaceutyczna.

Dz.U.1991.105.452 | ustawa z dnia 10 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1991.107.458 | ustawa z dnia 10 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1991.110.472 | ustawa z dnia 10 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie policjantów.

Dz.U.1991.102.445 | rozporządzenie z dnia 9 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o łączności.

Dz.U.1991.105.451 | ustawa z dnia 9 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dz.U.1991.103.447 | ustawa z dnia 9 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.93.413 | rozporządzenie z dnia 8 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.93.412 | rozporządzenie z dnia 8 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Określenie zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej.

Dz.U.1991.93.416 | rozporządzenie z dnia 7 października 1991 r. | Akt utracił moc

Ordynacja pocztowa.

Dz.U.1991.96.427 | rozporządzenie z dnia 7 października 1991 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędów morskich, określenie ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

Dz.U.1991.98.438 | rozporządzenie z dnia 7 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Czechosłowacja-Polska. Układ o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy. Kraków.1991.10.06.

Dz.U.1992.59.296 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Węgry-Polska. Układ o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy. Kraków.1991.10.06.

Dz.U.1992.59.298 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

Dz.U.2001.6.52 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

Dz.U.2017.1859 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Opłata skarbowa.

Dz.U.1991.90.405 | rozporządzenie z dnia 2 października 1991 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

Dz.U.1991.96.428 | rozporządzenie z dnia 2 października 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

Dz.U.1991.92.411 | rozporządzenie z dnia 1 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.1991.94.423 | rozporządzenie z dnia 1 października 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.1991.88.401 | rozporządzenie z dnia 30 września 1991 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokość opłat za te świadectwa.

Dz.U.1991.97.430 | rozporządzenie z dnia 30 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

Dz.U.1991.98.434 | rozporządzenie z dnia 30 września 1991 r. | Akt utracił moc

Kontrola skarbowa.

Dz.U.2016.720 t.j. | ustawa z dnia 28 września 1991 r. | Akt utracił moc

Lasy.

Dz.U.2020.1463 t.j. | ustawa z dnia 28 września 1991 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenia w sferze budżetowej w 1991 r.

Dz.U.1991.87.396 | ustawa z dnia 28 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wysokość i sposób uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

Dz.U.1991.97.429 | rozporządzenie z dnia 27 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.1991.88.402 | rozporządzenie z dnia 27 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dz.U.1991.94.422 | ustawa z dnia 27 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1991.86.393 | rozporządzenie z dnia 27 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy budżetowej na rok 1991 oraz zasady wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

Dz.U.1991.86.391 | ustawa z dnia 26 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 125 w związku z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1991.86.395 | uchwała z dnia 25 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Wykładnia art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1991.87.399 | uchwała z dnia 25 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysokoprężnych.

Dz.U.1991.85.386 | rozporządzenie z dnia 24 września 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

Dz.U.1991.84.382 | rozporządzenie z dnia 23 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1991.87.398 | rozporządzenie z dnia 23 września 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za uprawnienia przewozowe oraz opłaty drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1991.84.385 | rozporządzenie z dnia 20 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.1991.119.513 | ustawa z dnia 19 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Praga.1991.09.16.

Dz.U.1992.42.184 | umowa międzynarodowa z dnia 16 września 1991 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.

Dz.U.1991.86.392 | rozporządzenie z dnia 16 września 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1991.85.390 | rozporządzenie z dnia 10 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1991.83.375 | rozporządzenie z dnia 9 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1991.83.374 | rozporządzenie z dnia 9 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Ukraina-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1991.09.08.

Dz.U.1994.60.248 | umowa międzynarodowa z dnia 8 września 1991 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1991.82.367 | rozporządzenie z dnia 7 września 1991 r. | Akt jednorazowy

System oświaty.

Dz.U.2020.1327 t.j. | ustawa z dnia 7 września 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1991.84.383 | rozporządzenie z dnia 5 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1991.84.384 | rozporządzenie z dnia 4 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie dotyczące pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.

Dz.U.1991.83.379 | rozporządzenie z dnia 2 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.

Dz.U.1991.94.418 | ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. | Akt jednorazowy