Law Journal

Przyznanie dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent.

Dz.U.1992.2.4 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1992.3.15 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Plany kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U.1992.13.53 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.15.58 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1992.6.25 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r.

Dz.U.1992.2.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1992.2.10 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dz.U.1991.124.554 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Kary pieniężne za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Dz.U.1991.125.557 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1991.125.558 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1991.125.556 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1991.124.553 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U.1992.1.1 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.1992.2.9 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Karta podatkowa.

Dz.U.1991.124.551 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów osób duchownych.

Dz.U.1991.124.552 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1991.125.559 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1991.121.536 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1991.124.550 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1991.

Dz.U.1991.121.528 | ustawa z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb działania Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Dz.U.1991.122.538 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.

Dz.U.1991.125.555 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Dz.U.1991.122.540 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy.

Dz.U.1991.122.539 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.

Dz.U.1991.123.544 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.

Dz.U.1991.124.548 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie wykazów służbowych dla sędziów.

Dz.U.1992.2.8 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Sposób rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.125.561 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem. Bruksela.1991.12.16.

Dz.U.1992.17.69 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.

Dz.U.1991.125.560 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1991.119.520 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i wysokość zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

Dz.U.1991.121.534 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.121.532 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.121.531 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1991.121.529 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dz.U.1991.121.533 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1991.121.530 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Dz.U.1992.16.64 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie urzędu prowadzącego rejestr skazanych.

Dz.U.1991.115.498 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1991.116.502 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zasięg terytorialny przejść granicznych oraz sposób i warunki przekraczania granicy państwowej.

Dz.U.1991.117.510 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dz.U.1999.96.1112 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Wykładnia art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.

Dz.U.1991.116.507 | uchwała z dnia 4 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1991.116.501 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.

Dz.U.1991.117.508 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1991.116.505 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1992 r.

Dz.U.1991.112.489 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1991.112.484 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Dz.U.1991.112.485 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.

Dz.U.1991.107.465 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1991.110.478 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Ilość leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową.

Dz.U.1991.107.467 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1991.116.506 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie i przyznawanie innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U.1991.115.499 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.1991.110.479 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż.

Dz.U.1991.105.455 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Archiwum Państwowego w Płocku.

Dz.U.1991.110.476 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Genewa.1948.03.06.

Dz.U.2008.83.504 | umowa międzynarodowa z dnia 7 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy