Law Journal

Zmiana ustawy - Kodeks cywilny.

Dz.U.2019.80 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.60 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.2019.115 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Policji.

Dz.U.2019.81 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o umowach międzynarodowych.

Dz.U.2019.109 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.51 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.150 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Dz.U.2018.2320 | ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/17.

Dz.U.2018.2322 | wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres planów programowo-finansowych i tryb ich uzgadniania.

Dz.U.2018.2351 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 12/17.

Dz.U.2018.2300 | wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/17.

Dz.U.2018.2314 | wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2018.2334 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Dz.U.2018.2306 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018.

Dz.U.2018.2326 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2345 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2018.2293 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2018.2344 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru identyfikatora komornika sądowego.

Dz.U.2018.2336 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Realizacja zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2018.2360 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za udział w egzaminie komorniczym.

Dz.U.2018.2301 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Dz.U.2018.2294 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.2311 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2249 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Podział kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dz.U.2018.2252 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2251 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/14.

Dz.U.2018.2275 | wyrok z dnia 28 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2018.11.27.

Dz.U.2019.2040 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.

Dz.U.2018.2303 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Dz.U.2018.2287 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Dz.U.2018.2299 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Dz.U.2018.2296 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska służbowe oraz stopnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.2235 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2018.2236 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2018.2208 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2018.2280 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty publiczne.

Dz.U.2020.725 t.j. | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dz.U.2019.37 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Dz.U.2018.2529 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Tryb przekazania znaków akcyzy.

Dz.U.2018.2199 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2018.2196 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dz.U.2019.61 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o paszach.

Dz.U.2018.2430 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2018.2402 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.2392 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2018.2433 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Dz.U.2018.2339 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2018.2404 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2245 | ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

Dz.U.2018.2211 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dz.U.2018.2213 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący