Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U.1992.32.136 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Traktat o otwartych przestworzach. Helsinki.1992.03.24.

Dz.U.2001.103.1127 | umowa międzynarodowa z dnia 24 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Dz.U.1992.45.200 | ustawa z dnia 19 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1992.29.128 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.30.131 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Helsinki.1992.03.17.

Dz.U.2003.78.702 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych. Helsinki.1992.03.17.

Dz.U.2004.129.1352 | umowa międzynarodowa z dnia 17 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1992.25.112 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1992.24.104 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

Dz.U.1992.24.103 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Sposób i czas przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1992.25.109 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

Dz.U.1992.26.116 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Atestowanie aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.31.135 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1992.22.93 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U.1992.25.108 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.

Dz.U.1992.22.90 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1992.24.105 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zakłady kształcenia nauczycieli.

Dz.U.1992.26.115 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania oraz sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dz.U.1992.31.132 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1992.21.89 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1992.22.92 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Białoruś-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1992.03.02.

Dz.U.1994.50.197 | umowa międzynarodowa z dnia 2 marca 1992 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.

Dz.U.1992.21.88 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1992.21.87 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.1992.33.144 | ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.1992.26.113 | ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1992.33.143 | ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1992.17.73 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie przywozu gazu.

Dz.U.1992.25.106 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.

Dz.U.1992.27.120 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1992.27.119 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.17.71 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.25.107 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U.1992.16.62 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

Dz.U.1992.16.68 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1992 r. | Akt indywidualny

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury.

Dz.U.1992.20.80 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.2020.1406 t.j. | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1992.21.85 | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.

Dz.U.1992.21.84 | ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo bankowe i niektóre inne ustawy.

Dz.U.1992.20.78 | ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia.

Dz.U.1992.20.82 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07.

Dz.U.2004.90.864/30 | umowa międzynarodowa z dnia 7 lutego 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1992.16.67 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.16.66 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość i tryb przyznawania dodatku skarbowego.

Dz.U.1992.12.45 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1992.12.47 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.1992.12.49 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.U.1992.12.51 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U.1992.12.43 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

Dz.U.1992.18.74 | ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy