Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1993.6.32 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Trybunale Stanu.

Dz.U.1993.5.22 | ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne.

Dz.U.1993.4.15 | ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich.

Dz.U.1992.97.484 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

Dz.U.1992.97.483 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Islandia-Polska. Porozumienie w formie wymiany listów. Genewa.1992.12.10.

Dz.U.1995.50.262 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące handlu produktami rolnymi. Genewa.1992.12.10.

Dz.U.1995.50.263 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1992.96.473 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące produktów rolnych. Genewa.1992.12.10.

Dz.U.1995.50.264 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Genewa.1992.12.10.

Dz.U.1994.129.639 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1992.97.478 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dz.U.1992.96.476 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1992.94.464 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.1993.5.21 | ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1992.94.466 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1992.94.467 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zlecanie kontroli zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.U.1992.96.477 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego.

Dz.U.1992.91.457 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1992.100.503 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.89.448 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Kopenhaga.1992.11.25.

Dz.U.2001.44.492 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r.

Dz.U.1992.91.458 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.

Dz.U.1992.89.447 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1992 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta.

Dz.U.1992.89.446 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1992 r. | Akt indywidualny

Białoruś-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Mińsk.1992.11.18.

Dz.U.1993.120.534 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Wykładnia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

Dz.U.1992.87.442 | uchwała z dnia 18 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1992.87.438 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Warunki prowadzenia apteki.

Dz.U.1992.94.469 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Zarządzanie ruchem na drogach.

Dz.U.1992.97.485 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Opis, materiał, wymiary, wzory rysunkowe oraz sposób i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Dz.U.1992.90.452 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzory odpowiednich dokumentów.

Dz.U.1992.90.453 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru listy załogi statku oraz sposób jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów.

Dz.U.1992.85.434 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.

Dz.U.1992.83.424 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1992 r.

Dz.U.1992.88.443 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Dz.U.1992.91.456 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1992.100.499 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych. Strasburg.1992.11.05.

Dz.U.2009.137.1121 | umowa międzynarodowa z dnia 5 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Zakres, organizacja oraz formy opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dz.U.1992.87.441 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1992.92.460 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Służba zastępcza.

Dz.U.1992.85.429 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Ochrona topografii układów scalonych.

Dz.U.1992.100.498 | ustawa z dnia 30 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

Dz.U.1992.85.432 | rozporządzenie z dnia 30 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.81.417 | rozporządzenie z dnia 30 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1993.4.14 | ustawa z dnia 30 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r.

Dz.U.1992.80.408 | rozporządzenie z dnia 27 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.1992.80.411 | rozporządzenie z dnia 27 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Hiszpania-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Madryt.1992.10.26.

Dz.U.1995.18.84 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.

Dz.U.1992.80.407 | rozporządzenie z dnia 26 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.1992.81.420 | rozporządzenie z dnia 22 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Centra kształcenia ustawicznego.

Dz.U.1992.81.418 | rozporządzenie z dnia 20 października 1992 r. | Akt utracił moc