Law Journal

Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.99.456 | rozporządzenie z dnia 22 września 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.89.413 | rozporządzenie z dnia 21 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Dz.U.1993.89.415 | rozporządzenie z dnia 17 września 1993 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U.1993.88.407 | rozporządzenie z dnia 16 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.

Dz.U.1993.89.414 | rozporządzenie z dnia 16 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1993.86.400 | rozporządzenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Komisji Selekcyjnej.

Dz.U.1993.86.401 | rozporządzenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów.

Dz.U.2015.1684 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 września 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Utworzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1993.86.399 | rozporządzenie z dnia 9 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U.1993.88.410 | rozporządzenie z dnia 9 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia na rzecz obrony.

Dz.U.1993.85.397 | rozporządzenie z dnia 6 września 1993 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe Rady Miejskiej w Chmielniku.

Dz.U.1993.84.396 | zarządzenie z dnia 6 września 1993 r. | Akt indywidualny

Uchylenie niektórych rozporządzeń w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.

Dz.U.1993.83.389 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zakaz sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

Dz.U.1993.91.423 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.

Dz.U.1993.82.387 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1993.81.384 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych.

Dz.U.1993.81.383 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Rosja-Polska. Traktat o handlu i współpracy gospodarczej. Warszawa.1993.08.25.

Dz.U.1995.50.266 | umowa międzynarodowa z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Rosja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Warszawa.1993.08.25.

Dz.U.1994.36.133 | umowa międzynarodowa z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Dz.U.1993.83.390 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Dz.U.1993.80.380 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Określenie wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1993.82.385 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.1993.80.377 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.

Dz.U.1993.79.370 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.79.369 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1993.78.366 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dz.U.1993.84.394 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.77.364 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.

Dz.U.2015.1683 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Zm.: regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.1993.79.372 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe Rady Miejskiej w Rypinie.

Dz.U.1993.74.353 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Utworzenie w Urzędzie Antymonopolowym Departamentu Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych.

Dz.U.1993.75.355 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1993.75.354 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1993.74.352 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy materialnej dla uczniów.

Dz.U.1993.74.350 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy odpadów niebezpiecznych.

Dz.U.1993.76.362 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.

Dz.U.1993.116.515 | oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Liczba członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasady i tryb ich wyboru.

Dz.U.1993.74.351 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Stawki dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1993.76.361 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Dz.U.1993.79.371 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Stolica Apostolska-Polska. Konkordat. Warszawa.1993.07.28.

Dz.U.1998.51.318 | umowa międzynarodowa z dnia 28 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1993.68.329 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Wpis od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U.1993.70.337 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1993.75.359 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1993.70.341 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U.1993.67.325 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1993.67.324 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.

Dz.U.1993.68.328 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1993.67.321 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.

Dz.U.1993.67.319 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zasady odbywania rocznej praktyki w aptekach.

Dz.U.1993.73.347 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt utracił moc