Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U.1995.75.377 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

Dz.U.1995.75.375 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1995.74.374 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1995.74.371 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.1995.74.370 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Naczelny Sąd Administracyjny.

Dz.U.1995.74.368 | ustawa z dnia 11 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1995.73.366 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Dz.U.1995.73.363 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.360 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.359 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.358 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.357 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dz.U.1995.71.355 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Dz.U.1995.70.354 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Środki i limity na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

Dz.U.1995.70.353 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1995.69.351 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1989 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1995.68.350 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.68.348 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

Dz.U.1995.68.344 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1995.66.341 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.66.336 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.1995.66.335 | ustawa z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Dz.U.1995.65.333 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Dz.U.1995.64.331 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

Dz.U.1995.64.328 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1994.04.11.

Dz.U.1995.62.322 | umowa międzynarodowa z dnia 11 kwietnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki. Warszawa.1994.02.14.

Dz.U.1995.62.320 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lutego 1994 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Kaliskiej.

Dz.U.1995.61.316 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Przekazanie wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych.

Dz.U.1995.61.315 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na specjalistyczne pojazdy strażackie przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.314 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.313 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.61.312 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1995.61.311 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.60.310 | ustawa z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Ochotnicze Hufce Pracy.

Dz.U.1995.59.309 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

Dz.U.1995.58.305 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.

Dz.U.1995.58.303 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1995.58.302 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1995.56.298 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1995.56.296 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dz.U.1995.56.293 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Urugwaj-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Montevideo.1991.08.02.

Dz.U.1995.55.291 | umowa międzynarodowa z dnia 2 sierpnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Wietnam-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1993.03.22.

Dz.U.1995.55.289 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1993 r. | Akt obowiązujący