Law Journal

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim.

Dz.U.2019.2160 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim.

Dz.U.2019.2159 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

Dz.U.2019.2155 | rozporządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2019.2151 | rozporządzenie z dnia 24 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Dz.U.2019.2150 | rozporządzenie z dnia 4 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Dz.U.2019.2148 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Dz.U.2019.2147 | rozporządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt utracił moc

Kontrola przewozu drogowego.

Dz.U.2019.2145 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola ruchu drogowego.

Dz.U.2019.2141 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.U.2019.2139 | rozporządzenie z dnia 16 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Regionalne izby obrachunkowe.

Dz.U.2019.2137 t.j. | ustawa z dnia 7 października 1992 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2019.2136 t.j. | ustawa z dnia 3 marca 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.2019.2133 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

Dz.U.2019.2132 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Rejestr Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia.

Dz.U.2019.2131 | rozporządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach.

Dz.U.2019.2130 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2019.2129 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2019.2128 | ustawa z dnia 16 października 2019 r. | Akt jednorazowy

System oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U.2019.2123 | rozporządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Trybunał Stanu.

Dz.U.2019.2122 t.j. | ustawa z dnia 26 marca 1982 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2019.2120 | rozporządzenie z dnia 31 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.2019.2118 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2019.2116 | ustawa z dnia 16 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2019.2114 | rozporządzenie z dnia 29 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Egzamin konsularny.

Dz.U.2019.2112 | rozporządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Dz.U.2019.2109 | rozporządzenie z dnia 29 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Urlopy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2019.2106 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.2104 | rozporządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt utracił moc

Odznaka "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".

Dz.U.2019.2102 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2019.2101 | rozporządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2019.2100 | rozporządzenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Rejestr Ablacji Podłoża Arytmii.

Dz.U.2019.2098 | rozporządzenie z dnia 16 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Dz.U.2019.2096 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2019.2095 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich.

Dz.U.2019.2092 | rozporządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2019.2091 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.2089 | ustawa z dnia 16 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dz.U.2019.2088 | ustawa z dnia 16 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2019.2087 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2019.2084 | rozporządzenie z dnia 24 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2019.2082 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2019.2079 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów.

Dz.U.2019.2074 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dz.U.2019.2073 | rozporządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.2070 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2019.2069 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dz.U.2019.2067 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dz.U.2019.2065 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2019.2062 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy