Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.

Dz.U.1994.138.739 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1994.138.734 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1994.138.729 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1994.139.766 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1994.136.712 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych.

Dz.U.1995.10.48 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji do Spraw Prywatyzacji.

Dz.U.1994.134.698 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Tryb egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

Dz.U.1994.136.710 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r.

Dz.U.1994.138.745 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1994.136.706 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1994.136.711 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U.1994.134.701 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.

Dz.U.1994.137.727 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1995.2.6 | ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Traktatu o otwartych przestworzach.

Dz.U.1995.14.62 | ustawa z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1995.2.9 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1995.1.3 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dz.U.2014.1866 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy w Konstantynowie.

Dz.U.1995.2.4 | ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Spis ludności i mieszkań w 1995 r.

Dz.U.1995.2.5 | ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1999.15.140 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu.

Dz.U.2003.58.514 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dz.U.1994.132.679 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego. Nowy Jork.1994.12.09.

Dz.U.2003.172.1671 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Opłata skarbowa.

Dz.U.1994.136.705 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach.

Dz.U.1995.2.11 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1994.133.688 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1994.132.682 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1994.132.676 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.

Dz.U.1994.138.744 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1994.132.675 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1994.131.662 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dz.U.1994.134.692 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.134.694 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na niektóre towary pochodzące z Republiki Finlandii.

Dz.U.1994.134.693 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1994.133.691 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U.1994.132.673 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1994.131.660 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Orzekanie o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

Dz.U.1994.131.665 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Prawo dewizowe.

Dz.U.1994.136.703 | ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.1995.6.29 | ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1995.5.25 | ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.1994.136.704 | ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1994.132.672 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Dz.U.1998.102.651 t.j. | ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1994.131.664 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Wykładnia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.1994.132.684 | uchwała z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

Dz.U.1994.133.690 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenia przywozu brojlerów.

Dz.U.1994.137.715 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt utracił moc