Law Journal

Białoruś-Polska. Umowa o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji. Brześć.1995.01.21.

Dz.U.1997.32.185 | umowa międzynarodowa z dnia 21 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Praga.1995.01.17.

Dz.U.1996.46.207 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Czechy-Polska. Umowa o wspólnej granicy państwowej. Praga.1995.01.17.

Dz.U.1996.46.205 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1995.8.42 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zasady pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokość.

Dz.U.1995.17.83 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.

Dz.U.1995.4.22 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Uzbekistan-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1995.01.11.

Dz.U.1997.33.197 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Warszawa.1995.01.11.

Dz.U.1996.26.115 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1995.01.11.

Dz.U.1996.114.543 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1995.01.11.

Dz.U.1995.116.561 | umowa międzynarodowa z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.1995.3.14 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.

Dz.U.1995.4.24 | uchwała z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Kwoty na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

Dz.U.1995.6.30 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1995.7.33 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dz.U.1995.13.61 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.2013.370 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Dz.U.2017.1881 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1995.4.19 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.1995.23.120 | ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Warunki przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym.

Dz.U.1995.5.26 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1995 r. | Akt obowiązujący

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U.1994.140.793 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1994.140.784 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Rejestr środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Dz.U.1995.9.45 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.1995.8.38 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania i prowadzenia wojewódzkiego rejestru.

Dz.U.1995.8.40 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia urbanistyczne.

Dz.U.1995.8.39 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1995.

Dz.U.1995.27.141 | ustawa z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1994.140.801 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.

Dz.U.1994.140.792 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady rachunkowości ubezpieczycieli.

Dz.U.1994.140.791 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.138.730 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dz.U.1994.140.770 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje i inne wymagania, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.U.1994.140.790 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Maksymalna liczba etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1994.140.780 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Stosowanie preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Dz.U.1994.140.776 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U.1994.140.789 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.1994.140.799 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1994.140.782 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1994.140.781 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.139.758 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.

Dz.U.1994.139.757 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

Dz.U.1994.139.754 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.

Dz.U.1994.139.762 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1994.139.759 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.

Dz.U.1994.139.763 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.139.764 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.

Dz.U.1994.139.760 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

Dz.U.1994.139.753 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Wpis od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U.1994.140.771 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1994.140.779 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1994.140.783 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc