Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.1996.94.428 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.94.426 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe.

Dz.U.1996.93.425 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Białowieski Park Narodowy.

Dz.U.1996.93.424 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1996.93.423 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.

Dz.U.1996.93.422 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1996.93.421 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Książeczki usług medycznych.

Dz.U.1996.92.420 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1996.92.417 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.92.416 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1996.92.415 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zakres i wzór ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

Dz.U.1996.91.412 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.

Dz.U.1996.91.409 | ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Dz.U.1996.90.408 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.1996.90.407 | ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Łączenie i grupowanie niektórych banków w formie spółki akcyjnej.

Dz.U.1996.90.406 | ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Służba cywilna.

Dz.U.1996.89.402 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1996.89.401 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.88.399 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.1996.88.398 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1996.88.397 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1996.87.396 | ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1996.86.394 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

Dz.U.1996.86.393 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.85.388 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1996.84.387 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Referendum gminne.

Dz.U.1996.84.386 t.j. | ustawa z dnia 11 października 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek. Strasburg.1967.10.25.

Dz.U.1996.83.384 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1967 r. | Akt obowiązujący

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1996.82.383 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1996.82.381 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1996.82.380 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.U.1996.82.379 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1996 r.

Dz.U.1996.81.378 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1996.80.377 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska pracy oraz zasady wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U.1996.79.373 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1996.79.372 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Chorwacja-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Warszawa.1994.10.19.

Dz.U.1996.78.370 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

Dz.U.1996.77.369 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1996.77.368 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Warszawa.1995.11.27.

Dz.U.1996.76.365 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Warszawa.1994.11.15.

Dz.U.1996.76.363 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1996.75.361 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U.1996.75.360 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zobowiązaniach podatkowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1996.75.357 | ustawa z dnia 31 maja 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1996.74.354 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Agencji Techniki i Technologii.

Dz.U.1996.74.352 | ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Jednostki organizacyjne oraz drogi nie podlegające przejęciu przez gminy warszawskie.

Dz.U.1996.73.351 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1996.72.349 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

Dz.U.1996.72.348 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dz.U.1996.72.347 | ustawa z dnia 30 maja 1996 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.

Dz.U.1996.71.345 | oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Dz.U.1996.71.343 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.71.342 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.1996.71.341 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1996.71.338 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1996.70.334 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy