Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1995.148.722 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1995.147.714 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1995.147.715 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Jednostki organizacyjne oraz drogi nie podlegające przejęciu przez gminy o statusie miasta.

Dz.U.1995.145.711 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka. Nowy Jork.1995.12.15.

Dz.U.2000.2.11 | umowa międzynarodowa z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 1996 r.

Dz.U.1995.154.796 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Tryb otwierania niedoręczalnych listów i sposób postępowania z nimi.

Dz.U.1996.1.7 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1995.150.732 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1996.17.85 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Psychiatryczne świadczenia zdrowotne w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.

Dz.U.1996.5.38 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego w dniu 19 listopada 1995 r.

Dz.U.1995.144.708 | uchwała z dnia 9 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady działania i tryb powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

Dz.U.1995.149.727 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach.

Dz.U.1995.141.698 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Polskiej Agencji Prasowej.

Dz.U.1995.144.710 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.

Dz.U.1995.143.707 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.

Dz.U.1995.142.705 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dz.U.1995.147.718 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1995.141.694 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre gatunki mięsa przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.141.697 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1995.141.696 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1995.144.709 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Publikacja załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Dz.U.1996.9.54 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1995 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.16 t.j. | ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1996.6.41 | ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r.

Dz.U.1995.150.734 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1996.1.1 | ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dz.U.1995.147.716 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.

Dz.U.1995.138.685 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Gdańsku.

Dz.U.1995.141.693 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Rafineria Nafty "Jedlicze" z siedzibą w Jedliczu.

Dz.U.1995.140.691 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

Dz.U.1995.140.689 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Białoruś-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Warszawa.1995.11.27.

Dz.U.1996.76.365 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku.

Dz.U.1995.136.676 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt indywidualny

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1995.135.665 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1995.143.706 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Lublana.1995.11.25.

Dz.U.2000.38.418 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1995 r. | Akt obowiązujący

Nasiennictwo.

Dz.U.2001.53.563 t.j. | ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1995.135.664 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zakresu działania niektórych miast oraz miejskie strefy usług publicznych.

Dz.U.1997.36.224 t.j. | ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.1995.136.674 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na kukurydzę paszową przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1995.136.671 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Warunki wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej.

Dz.U.1996.3.16 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Dz.U.1995.136.672 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.1995.136.670 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy obowiązującej art. 25e, 25f, 25g i 25h ustawy o działalności gospodarczej.

Dz.U.1995.141.700 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1995.132.646 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Programy specjalne przeciwdziałania bezrobociu.

Dz.U.1995.134.661 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.

Dz.U.1995.136.673 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dz.U.1995.132.647 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji kabli.

Dz.U.1995.136.667 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

Dz.U.1995.134.655 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dz.U.1995.139.686 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Wykaz urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

Dz.U.1995.132.648 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.134.656 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.

Dz.U.1995.132.650 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1995.130.632 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1995 r. | Akt indywidualny