Law Journal

Przyznawanie dodatkowej zdolności połowowej.

Dz.U.2019.93 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sporządzanie audytów krajobrazowych.

Dz.U.2019.394 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2019.114 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.2019.67 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2019.158 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2019.77 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/16.

Dz.U.2019.76 | wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich.

Dz.U.2019.70 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2019.62 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie numerów porządkowych kancelariom komorniczym.

Dz.U.2019.27 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie.

Dz.U.2019.105 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne.

Dz.U.2019.218 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2019.34 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług.

Dz.U.2019.89 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.

Dz.U.2019.20 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2019.47 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Kontrola celno-skarbowa wykonywana w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami.

Dz.U.2019.3 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2018.2530 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Urzędowe sprawdzenie.

Dz.U.2019.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2018.2545 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyłączenie lub ograniczenie stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2018.2541 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zamknięcia urzędowe.

Dz.U.2019.1 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2018.2547 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2019.225 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

Dz.U.2018.2546 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dz.U.2018.2472 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.2537 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2018.2534 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Dz.U.2019.7 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Dz.U.2018.2482 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2538 | ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Dz.U.2019.85 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.2525 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2018.2519 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępnianie informacji z tego rejestru.

Dz.U.2018.2467 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Struktura polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowe warunki i sposób korzystania z tej przestrzeni.

Dz.U.2019.619 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz podmiotów podlegających ochronie.

Dz.U.2018.2524 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.2018.2483 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Ceny transferowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2021.870 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ceny transferowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2018.2491 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2021.923 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokumentacja cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2018.2479 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja oraz sposób oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Dz.U.2018.2476 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2018.2515 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2018.2487 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu.

Dz.U.2018.2486 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Dz.U.2018.2492 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Oddelegowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową.

Dz.U.2021.860 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2018.2522 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący