Law Journal

Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1996.128.602 | ustawa z dnia 27 września 1996 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.

Dz.U.1996.115.551 | rozporządzenie z dnia 23 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

Dz.U.1996.119.562 | rozporządzenie z dnia 19 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Rosja-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1996.09.16.

Dz.U.2002.83.750 | umowa międzynarodowa z dnia 16 września 1996 r. | Akt obowiązujący

Protokół dodatkowy nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Jasna.1996.09.13.

Dz.U.1996.158.809 | umowa międzynarodowa z dnia 13 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Protokół dodatkowy nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Jasna.1996.09.13.

Dz.U.2000.58.683 | umowa międzynarodowa z dnia 13 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2021.888 t.j. | ustawa z dnia 13 września 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Techniki i Technologii.

Dz.U.1996.110.531 | rozporządzenie z dnia 12 września 1996 r. | Akt utracił moc

Państwowy nadzór standaryzacyjny towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.

Dz.U.1996.124.584 | ustawa z dnia 12 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz innych ustaw.

Dz.U.1996.132.621 | ustawa z dnia 12 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U.1996.124.585 | ustawa z dnia 12 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.1996.127.593 | ustawa z dnia 12 września 1996 r. | Akt utracił moc

Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dz.U.1996.121.571 | rozporządzenie z dnia 11 września 1996 r. | Akt utracił moc

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1996.112.539 | rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. | Akt utracił moc

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.2016.2057 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Belgrad.1996.09.03.

Dz.U.1997.39.236 | umowa międzynarodowa z dnia 3 września 1996 r. | Akt obowiązujący

Określenie wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

Dz.U.1996.112.538 | rozporządzenie z dnia 3 września 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.

Dz.U.2018.1132 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłaty pobierane za przyjęcie protestu morskiego.

Dz.U.1996.109.525 | rozporządzenie z dnia 3 września 1996 r. | Akt utracił moc

Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dz.U.2021.425 t.j. | ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1996.108.518 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wydłużenie okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.1996.107.507 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1996.108.515 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.1996.107.510 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1996.108.516 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1996.107.506 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.1996.114.542 | ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Straży Granicznej.

Dz.U.1996.124.583 | ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Dz.U.1996.107.513 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

Dz.U.1996.121.572 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.

Dz.U.1996.107.504 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1996.104.480 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1996.107.503 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1996.107.512 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.105.483 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.

Dz.U.1996.105.484 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1996.104.482 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1996.103.476 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.101.466 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Komitet Integracji Europejskiej.

Dz.U.1996.106.494 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dz.U.1996.106.497 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Rada Ministrów.

Dz.U.2021.178 t.j. | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U.1996.106.495 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w niektórych województwach.

Dz.U.1996.101.468 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.

Dz.U.1996.101.469 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Dz.U.2016.154 t.j. | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Dz.U.1996.106.498 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dz.U.1996.106.496 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Dz.U.1996.101.467 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.2017.711 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

Dz.U.1996.98.455 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadawanie nazw statkom morskim.

Dz.U.1996.101.471 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym.

Dz.U.1996.101.470 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe Rady Gminy w Chojnowie.

Dz.U.1996.96.445 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe.

Dz.U.1996.93.425 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt utracił moc