Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1996.157.805 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Algorytm rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

Dz.U.1997.1.2 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiana granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.

Dz.U.1996.155.760 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1996.155.771 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Waloryzacja podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

Dz.U.1996.156.786 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.

Dz.U.1996.156.782 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1997.1.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Dz.U.1996.158.810 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1996.155.758 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1996.156.783 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1996.156.785 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1996.157.794 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1996.158.811 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych województw.

Dz.U.1996.155.759 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.1996.155.768 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r.

Dz.U.1996.155.767 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Gospodarka komunalna.

Dz.U.2021.679 t.j. | ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2020.720 t.j. | ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Porty i przystanie morskie.

Dz.U.2021.491 t.j. | ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

Dz.U.1997.4.23 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim. Genewa.1996.12.20.

Dz.U.2005.3.12 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach. Genewa.1996.12.20.

Dz.U.2004.41.375 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

Dz.U.1997.21.111 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe.

Dz.U.1996.156.776 | ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1996.155.763 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Opłaty paszportowe.

Dz.U.1996.152.725 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1997.7.38 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1996.152.726 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja gruntów i budynków.

Dz.U.1996.158.813 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Karta podatkowa.

Dz.U.1996.151.717 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1996.156.780 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1996.154.753 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.1996.153.743 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Dz.U.1996.153.745 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

Dz.U.1996.153.744 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U.1997.3.18 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1996.153.742 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1996.154.747 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana opłat w sprawach karnych.

Dz.U.1996.156.779 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.

Dz.U.1996.155.770 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1996.155.769 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA). Singapur.1996.12.13.

Dz.U.2002.195.1648 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Obliczanie wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1996.149.709 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1996.149.706 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U.1996.147.689 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1996.151.713 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.

Dz.U.1996.148.691 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1996.148.693 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1996.148.692 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.148.699 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt utracił moc