Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1997.31.180 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie nauczycieli.

Dz.U.1997.29.160 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dz.U.1997.43.272 | ustawa z dnia 19 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.1997.42.264 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1997.27.147 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1997.27.151 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

Dz.U.2013.1195 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 marca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

Dz.U.1997.30.170 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.

Dz.U.1997.26.141 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie żywymi zasobami morza i ich ochrona.

Dz.U.1997.39.247 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1997.27.145 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Dz.U.1997.26.139 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku okresowego.

Dz.U.1997.26.140 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji. Bruksela.1997.03.06.

Dz.U.2000.64.740 | umowa międzynarodowa z dnia 6 marca 1997 r. | Akt obowiązujący

Wigierski Park Narodowy.

Dz.U.1997.24.124 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.47.297 | ustawa z dnia 6 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Dz.U.1997.24.126 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Stopnie specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".

Dz.U.1997.24.125 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1997.22.115 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1997.24.121 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Dz.U.1997.25.131 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U.1997.25.132 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.

Dz.U.1997.21.110 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Dz.U.1997.24.120 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1997.18.99 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Przewóz przesyłek towarowych.

Dz.U.1997.26.142 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1997.18.105 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.

Dz.U.1997.21.112 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.

Dz.U.1997.28.155 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.

Dz.U.1997.28.156 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1997.

Dz.U.1997.19.106 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Dz.U.1997.28.154 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1997.32.184 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1997.41.255 | ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dz.U.1997.30.163 | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1798 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.44 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.14 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.13 t.j. | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1997.43.270 | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.1997.24.119 | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej.

Dz.U.1997.43.271 | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Wydłużenie okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.1997.17.93 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

Dz.U.1997.15.86 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.1997.17.90 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1997 r. | Akt utracił moc