Law Journal

Wykonywanie zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu.

Dz.U.1997.73.462 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego.

Dz.U.1997.61.385 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1997.61.381 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U.1997.54.351 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1997.59.368 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1997.53.338 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

Dz.U.1997.53.339 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Porządek przy połowach i sposób oznakowania sprzętu rybackiego.

Dz.U.1997.55.356 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1997.60.372 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

Dz.U.1997.54.353 | obwieszczenie z dnia 26 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1997.51.327 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.1997.50.322 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dz.U.1997.52.330 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej.

Dz.U.1997.53.345 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Spisy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.

Dz.U.1997.51.328 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.1997.60.370 | ustawa z dnia 22 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1997.75.471 | ustawa z dnia 22 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach częstochowskim i krakowskim.

Dz.U.1997.51.329 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawa o związkach zawodowych.

Dz.U.1997.96.589 | ustawa z dnia 21 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.

Dz.U.1997.53.343 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Kijów.20.05.1997.

Dz.U.2000.3.29 | umowa międzynarodowa z dnia 20 maja 1997 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje i organizacja schronisk dla nieletnich oraz zasady pobytu w nich nieletnich.

Dz.U.1997.58.362 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i organizacja zakładów poprawczych oraz zasady pobytu w nich nieletnich.

Dz.U.1997.58.361 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół publicznych kształcących pracowników służb socjalnych.

Dz.U.1997.52.332 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.

Dz.U.1997.54.352 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1997.47.308 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.1997.47.307 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych.

Dz.U.1997.62.392 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Organizacja i sposób zwalczania zanieczyszczeń na morzu.

Dz.U.1997.53.337 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Tryb wydawania oraz rozpowszechniania Biuletynu Służby Cywilnej.

Dz.U.1997.46.292 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1997.44.281 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie.

Dz.U.1997.44.276 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.

Dz.U.1997.47.306 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Poziom obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej.

Dz.U.1997.61.390 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o związkach zawodowych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.1997.82.518 | ustawa z dnia 9 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji olejów roślinnych.

Dz.U.1997.48.316 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt obowiązujący

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dz.U.2021.442 t.j. | ustawa z dnia 8 maja 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zarządzenie ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie płockim.

Dz.U.1997.46.294 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks celny oraz ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1997.64.407 | ustawa z dnia 8 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Powołanie i tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.1997.46.291 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.1997.47.313 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U.1997.50.319 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego.

Dz.U.1997.47.311 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

Dz.U.1997.47.310 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1997 r. | Akt jednorazowy