Law Journal

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

Dz.U.1998.99.635 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o statystyce publicznej.

Dz.U.1998.99.632 | ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Dz.U.1998.99.629 | ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.99.628 | ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

Dz.U.1998.98.627 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz.U.1998.98.625 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady odbywania stażu asesorskiego asesorów sądów wojskowych.

Dz.U.1998.98.624 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1998.98.622 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji.

Dz.U.1998.98.621 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1998.98.620 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

Dz.U.1998.98.619 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.1998.98.618 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Dz.U.1998.98.616 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kwot produkcji cukru.

Dz.U.1998.98.615 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.1998.98.612 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansowaniu gmin.

Dz.U.1998.98.611 | ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1998.98.607 | ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Dz.U.1998.96.603 | ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Nakładanie, uiszczanie i ściąganie grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1998.94.601 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 marca 1991 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.1998.94.600 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Dz.U.1998.94.597 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1998.94.596 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.

Dz.U.1998.94.595 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1998.94.594 | ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Dz.U.1998.93.592 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zakres, tryb składania i sposób weryfikacji raportów połowowych.

Dz.U.1998.93.591 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1998.93.586 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Umowa o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym. Warszawa.1997.07.23.

Dz.U.1998.92.584 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lipca 1997 r. | Akt obowiązujący

Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. Madryt.1983.09.13.

Dz.U.1998.92.582 | umowa międzynarodowa z dnia 13 września 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

Dz.U.1998.91.581 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1998.91.580 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1998.91.579 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych.

Dz.U.1998.90.571 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady, warunki, termin i tryb przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych.

Dz.U.1998.89.567 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposoby użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.1998.89.563 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.1998.89.561 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.88.558 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Sposób finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

Dz.U.1998.88.557 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i warunki transportu zwierząt.

Dz.U.1998.86.552 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Aplikanci sądowi i prokuratorscy.

Dz.U.1998.86.550 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.1998.86.549 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.86.547 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej.

Dz.U.1998.86.545 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i sposób postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

Dz.U.1998.86.543 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc