Law Journal

Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.1997.135.910 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

Dz.U.1997.135.902 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.1997.135.903 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.907 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1997.135.909 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.

Dz.U.1997.108.698 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.1997.120.757 | rozporządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Dyscyplina wojskowa.

Dz.U.2002.42.370 t.j. | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt utracił moc

Działy administracji rządowej.

Dz.U.2020.1220 t.j. | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Fundusze przemysłowe i ich prywatyzacja w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1997.141.945 | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz.U.2001.120.1299 t.j. | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo żeglugi statków morskich i bezpieczeństwo życia na morzu.

Dz.U.1997.132.879 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.

Dz.U.1997.120.756 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.1997.109.704 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.

Dz.U.1997.109.702 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gmin, przejęcie zadań i kompetencji oraz nadanie statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim.

Dz.U.1997.109.705 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi.

Dz.U.1997.107.694 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1997.107.695 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1997.107.693 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie dróg publicznych.

Dz.U.1997.123.780 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Komornicy sądowi i egzekucja.

Dz.U.2018.1309 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Listy zastawne i banki hipoteczne.

Dz.U.2020.415 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.2020.2027 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona danych osobowych.

Dz.U.2016.922 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2020.1325 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Prawo bankowe.

Dz.U.2020.1896 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Straże gminne.

Dz.U.2019.1795 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1997.109.711 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dz.U.2020.2211 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

Dz.U.1997.141.942 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz obrót tymi wyrobami.

Dz.U.1997.124.783 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.1997.123.778 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1997.133.885 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Fundusze inwestycyjne.

Dz.U.2002.49.448 t.j. | ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dz.U.2020.105 t.j. | ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2021.179 t.j. | ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1997.124.782 | ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2021.573 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Restrukturyzacja finansowa jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz wprowadzenie opłaty węglowej.

Dz.U.1997.113.735 | ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1997.103.655 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

Dz.U.1997.110.714 | ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo łowieckie.

Dz.U.1997.110.715 | ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1997.08.26.

Dz.U.1999.61.656 | umowa międzynarodowa z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wykonywania polowania.

Dz.U.1997.103.657 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Rady do Spraw Muzeów oraz skład, liczba i sposób powoływania jej członków.

Dz.U.1997.105.666 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.

Dz.U.1997.103.656 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie wydatków oraz wysokość niedoboru budżetu państwa na rok 1997.

Dz.U.1997.103.653 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo imprez masowych.

Dz.U.2005.108.909 t.j. | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ochrona osób i mienia.

Dz.U.2020.838 t.j. | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Pracownicze programy emerytalne.

Dz.U.2001.60.623 t.j. | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Publiczna służba krwi.

Dz.U.2020.1777 t.j. | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1997.105.672 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1997.107.690 | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.1997.111.725 | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1997.123.775 | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektóre ustaw.

Dz.U.1997.111.726 | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o własności lokali.

Dz.U.1997.106.682 | ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Gospodarka nieruchomościami.

Dz.U.2020.1990 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Ochrona zwierząt.

Dz.U.2020.638 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dz.U.2019.2399 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący