Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1998.74.480 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.1998.74.479 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1998.74.484 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1998.74.482 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.1998.75.487 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Administracja rządowa w województwie.

Dz.U.2001.80.872 t.j. | ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Emisja obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.

Dz.U.1998.73.467 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Samorząd powiatowy.

Dz.U.2020.920 t.j. | ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Samorząd województwa.

Dz.U.2020.1668 t.j. | ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U.1998.74.481 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Dz.U.1998.77.510 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Mundur pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

Dz.U.1998.83.533 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zawodzie felczera.

Dz.U.1998.143.916 | ustawa z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Australia-Polska. Umowa o ekstradycji. Kanberra.1998.06.03.

Dz.U.2000.5.51 | umowa międzynarodowa z dnia 3 czerwca 1998 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1998.73.466 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.74.477 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dz.U.1998.69.449 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1998.69.455 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dz.U.1998.101.645 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1998 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.1998.73.464 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.1998.73.463 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.

Dz.U.1998.69.452 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1998.65.425 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U.1998.65.429 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 17/98.

Dz.U.1998.67.446 | wyrok z dnia 26 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1998.66.434 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1998.68.447 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 19/97.

Dz.U.1998.67.445 | wyrok z dnia 25 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i zasady wynagradzania członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dz.U.1998.66.433 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.1998.67.440 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Dz.U.1998.74.473 | ustawa z dnia 22 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1998.82.529 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.1998.65.418 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 5/97.

Dz.U.1998.67.444 | wyrok z dnia 19 maja 1998 r. | Akt jednorazowy

Szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dz.U.1998.72.462 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.1998.60.388 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Kontrola ruchu drogowego i kierowanie tym ruchem przez wojskowe organy porządkowe.

Dz.U.1998.63.411 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

Dz.U.1998.62.399 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dz.U.1998.66.436 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

Dz.U.1998.63.408 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt utracił moc