Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2019.561 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Formularz wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2019.487 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wskaźniki i czynniki służące kategoryzacji obwodu łowieckiego.

Dz.U.2019.536 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich.

Dz.U.2019.563 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron.

Dz.U.2019.665 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Dotacja podmiotowa dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dz.U.2019.460 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej".

Dz.U.2019.524 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2019.494 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Policji.

Dz.U.2019.507 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Badania techniczne pojazdów służb.

Dz.U.2019.448 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Opiniowanie służbowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2019.543 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie Policji informacji o osobie przez organy uprawnione.

Dz.U.2019.469 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Dane przetwarzane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dz.U.2019.496 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/17.

Dz.U.2019.525 | wyrok z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/16.

Dz.U.2019.539 | wyrok z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczna.

Dz.U.2019.503 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zbieranych danych rynkowych.

Dz.U.2019.535 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zakazy lub ograniczenia lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2019.617 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Dz.U.2019.439 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.

Dz.U.2019.488 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz substancji priorytetowych.

Dz.U.2019.528 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu technika warsztatu.

Dz.U.2019.453 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dz.U.2019.465 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ośrodek uprawniony do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym.

Dz.U.2019.417 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dz.U.2019.502 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.436 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.415 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2019.397 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego.

Dz.U.2019.400 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2019.411 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2019.433 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2019.365 | postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2019.421 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2019.443 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2019.463 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2019.497 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2019.406 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dz.U.2019.392 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dz.U.2019.386 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz.U.2019.373 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2019.391 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Dz.U.2020.2309 t.j. | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Święta Chrztu Polski.

Dz.U.2019.656 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokość stawki opłaty za udział w tym portalu.

Dz.U.2019.416 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zawieszanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku.

Dz.U.2019.389 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2019.402 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.577 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2019.638 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2019.572 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy