Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 7/98.

Dz.U.1998.132.871 | wyrok z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1998.139.901 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.1998.132.865 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Książka obiektu budowlanego.

Dz.U.1998.135.882 | rozporządzenie z dnia 19 października 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania cen węgla brunatnego.

Dz.U.1998.132.868 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady planowania i wykorzystywania środków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych.

Dz.U.1998.132.869 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1998.132.866 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U.1998.129.856 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1998.128.848 | rozporządzenie z dnia 14 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dz.U.1998.133.872 | ustawa z dnia 13 października 1998 r. | Akt obowiązujący

System ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2021.423 t.j. | ustawa z dnia 13 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1998.127.842 | rozporządzenie z dnia 9 października 1998 r. | Akt utracił moc

Rolnicze centra kształcenia ustawicznego.

Dz.U.1998.128.850 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.1998.135.879 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.1998.135.878 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.1998.135.880 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy obowiązującej art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.1998.127.847 | obwieszczenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży osobnych kwater stałych.

Dz.U.1998.127.846 | rozporządzenie z dnia 7 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1998.126.837 | rozporządzenie z dnia 7 października 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa.

Dz.U.1998.147.964 | rozporządzenie z dnia 6 października 1998 r. | Akt utracił moc

Iran-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Teheran.1998.10.02.

Dz.U.2002.22.217 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Iran-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Teheran.1998.10.02.

Dz.U.2006.244.1770 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U.1998.128.849 | rozporządzenie z dnia 2 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Dz.U.1998.126.836 | rozporządzenie z dnia 2 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1998.145.937 | ustawa z dnia 30 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

Dz.U.1998.156.1017 | ustawa z dnia 30 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1998.126.831 | rozporządzenie z dnia 29 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

Dz.U.1998.126.830 | rozporządzenie z dnia 29 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przez lekarzy weterynarii leczących zwierzęta.

Dz.U.1998.125.827 | rozporządzenie z dnia 25 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Dz.U.1998.126.839 | rozporządzenie z dnia 24 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Inspekcji Celnej.

Dz.U.1998.137.886 | ustawa z dnia 23 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1998.127.840 | rozporządzenie z dnia 22 września 1998 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

Dz.U.1998.129.854 | rozporządzenie z dnia 22 września 1998 r. | Akt utracił moc

Rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposób jego obniżania.

Dz.U.1998.124.820 | rozporządzenie z dnia 18 września 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.1998.124.822 | rozporządzenie z dnia 18 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.

Dz.U.1998.121.791 | rozporządzenie z dnia 17 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Biegli z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1998.122.806 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

Dz.U.1998.124.818 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1998.124.816 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Rejestr instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1998.124.811 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt utracił moc

Tryb tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1998.124.810 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.1998.121.789 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Równoważna ilość innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.

Dz.U.1998.124.824 | rozporządzenie z dnia 14 września 1998 r. | Akt utracił moc

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dz.U.1998.124.825 | rozporządzenie z dnia 14 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego.

Dz.U.1998.120.775 | rozporządzenie z dnia 11 września 1998 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców.

Dz.U.1998.120.782 | rozporządzenie z dnia 11 września 1998 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dz.U.1998.151.987 | rozporządzenie z dnia 10 września 1998 r. | Akt obowiązujący

Określenie rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.

Dz.U.1998.120.780 | rozporządzenie z dnia 9 września 1998 r. | Akt utracił moc