Law Journal

Wzorcowy statut powiatu.

Dz.U.1998.146.957 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

Dz.U.1998.148.979 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

Dz.U.1998.150.983 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Finanse publiczne.

Dz.U.2003.15.148 t.j. | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1998.161.1076 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.156.1019 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o łączności.

Dz.U.1998.150.984 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.1998.156.1018 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

Dz.U.1998.146.952 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1998.144.936 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.1999.2.8 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1998.144.935 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku.

Dz.U.1998.146.950 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/98.

Dz.U.1998.145.945 | wyrok z dnia 24 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku.

Dz.U.1998.146.960 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 7/98.

Dz.U.1998.145.944 | wyrok z dnia 23 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1998.144.931 | ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. | Akt obowiązujący

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U.2020.1905 t.j. | ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądów wojskowych oraz określenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1998.146.956 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Data zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.

Dz.U.1998.150.985 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.1998.145.943 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1999 r.

Dz.U.1998.144.932 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.1998.143.918 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Wewnętrzne służby ochrony.

Dz.U.2017.1683 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1998 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 42/97.

Dz.U.1998.143.928 | wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1998.154.1012 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.

Dz.U.1998.138.893 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.1998.144.929 | ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

Dz.U.1998.139.904 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Umowa o wolnym handlu. Warszawa.1998.11.03.

Dz.U.1999.63.705 | umowa międzynarodowa z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.1998.140.906 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 12/98.

Dz.U.1998.138.898 | wyrok z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998 r.

Dz.U.1998.135.877 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Wykaz podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych.

Dz.U.1998.140.911 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wykaz świadczeń ponadstandardowych.

Dz.U.1998.140.909 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1998.140.907 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Dz.U.1998.136.883 | rozporządzenie z dnia 30 października 1998 r. | Akt utracił moc

Regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz.U.1998.139.903 | rozporządzenie z dnia 27 października 1998 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

Dz.U.1998.138.897 | rozporządzenie z dnia 26 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Dz.U.1998.136.885 | rozporządzenie z dnia 26 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1998.143.920 | rozporządzenie z dnia 26 października 1998 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu - wyniki wyborów na obszarze kraju).

Dz.U.1998.131.861 | obwieszczenie z dnia 23 października 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U.1998.145.938 | ustawa z dnia 22 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Organizacja zebrań żołnierskich oraz szczegółowe zasady wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych.

Dz.U.1998.134.875 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Dz.U.1998.145.942 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.139.900 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1998.129.857 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

Dz.U.1998.132.864 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1998.139.902 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy