Law Journal

Załatwianie wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1999.85.945 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.

Dz.U.1999.85.944 | rozporządzenie z dnia 11 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.85.941 | rozporządzenie z dnia 15 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.85.940 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Dz.U.1999.84.939 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyróżnianie żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych.

Dz.U.1999.84.938 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Rejestracja pojazdów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1999.84.937 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Medalu Wojska Polskiego.

Dz.U.1999.84.936 | ustawa z dnia 3 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.84.935 | ustawa z dnia 3 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.1999.84.934 | ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.1999.83.933 | rozporządzenie z dnia 30 września 1999 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.1999.83.931 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1999.82.925 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Dz.U.1999.82.922 | rozporządzenie z dnia 29 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U.1999.82.921 | rozporządzenie z dnia 13 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dz.U.1999.81.919 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

Dz.U.1999.81.918 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów przy tym stosowanych.

Dz.U.1999.81.917 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 4/99.

Dz.U.1999.80.916 | wyrok z dnia 5 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1999.80.914 | rozporządzenie z dnia 4 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

Dz.U.1999.80.913 | rozporządzenie z dnia 16 września 1999 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U.1999.80.912 | rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.1999.80.911 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarów.

Dz.U.1999.80.910 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.1999.80.909 | rozporządzenie z dnia 27 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

Dz.U.1999.80.908 | rozporządzenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasady rozliczeń.

Dz.U.1999.79.897 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Dz.U.1999.79.895 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.1999.79.894 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Protokół dodatkowy nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Praga.1998.12.10.

Dz.U.1999.79.892 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego. Strasburg.1975.10.15.

Dz.U.1999.79.888 | umowa międzynarodowa z dnia 15 października 1975 r. | Akt obowiązujący

Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław.1996.04.11.

Dz.U.1999.79.886 | umowa międzynarodowa z dnia 11 kwietnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.1999.79.885 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dz.U.1999.78.880 | rozporządzenie z dnia 23 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1999.78.878 | rozporządzenie z dnia 27 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.

Dz.U.1999.78.876 | rozporządzenie z dnia 22 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1999.78.875 | ustawa z dnia 23 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy obowiązującej art. 228 § 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U.1999.77.874 | obwieszczenie z dnia 20 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Leczenie substytucyjne.

Dz.U.1999.77.873 | rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

Dz.U.1999.77.872 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Dz.U.1999.77.870 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1999.77.868 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1999.77.865 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

Dz.U.1999.77.863 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Waszyngton.1996.07.10.

Dz.U.1999.76.860 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Maroko-Polska. Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Rabat.1994.10.24.

Dz.U.1999.76.858 | umowa międzynarodowa z dnia 24 października 1994 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1999.75.852 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Dz.U.1999.75.850 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt obowiązujący