Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U.1999.91.1037 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.1999.91.1036 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.1999.91.1035 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.1999.91.1034 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.1999.91.1033 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki.

Dz.U.1999.91.1032 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.1999.91.1031 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.1999.91.1030 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.1999.91.1029 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Dz.U.1999.91.1028 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Wykaz spółek realizujących obrót specjalny.

Dz.U.1999.91.1027 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1999.91.1026 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1999.91.1025 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1999.91.1024 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.U.1999.91.1023 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Łączności.

Dz.U.1999.91.1022 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.U.1999.91.1021 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Finansów.

Dz.U.1999.91.1020 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.1999.91.1019 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Zdrowia.

Dz.U.1999.91.1018 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Klimatu.

Dz.U.1999.91.1017 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.1999.91.1016 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.1999.91.1015 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.1999.91.1014 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

Dz.U.1999.90.1012 | rozporządzenie z dnia 14 października 1999 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.1999.90.1011 | rozporządzenie z dnia 19 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1999.90.1008 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

Dz.U.1999.90.1007 | rozporządzenie z dnia 26 października 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1999.90.1006 | rozporządzenie z dnia 25 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Ślemień.

Dz.U.1999.90.1005 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Stypendia i inne koszty kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.1999.90.1004 | rozporządzenie z dnia 29 października 1999 r. | Akt utracił moc

Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy. Porto Carras.1993.06.08.

Dz.U.1999.90.1003 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 1993 r. | Akt obowiązujący

Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.

Dz.U.1999.90.1002 | oświadczenie z dnia 17 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U.1999.90.1000 | ustawa z dnia 7 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

Dz.U.1999.90.998 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.1999.88.993 | rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1999.88.990 | rozporządzenie z dnia 30 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1999.88.989 | rozporządzenie z dnia 29 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.88.985 | rozporządzenie z dnia 21 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1999.88.980 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Wysokość funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.87.978 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wyżywienie osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1999.87.976 | rozporządzenie z dnia 5 października 1999 r. | Akt utracił moc

Organizacja oraz zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów szkół artystycznych.

Dz.U.1999.87.975 | rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dz.U.1999.87.972 | rozporządzenie z dnia 8 października 1999 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U.1999.87.971 | rozporządzenie z dnia 7 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

Dz.U.1999.87.970 | rozporządzenie z dnia 23 września 1999 r. | Akt utracił moc

Pomoc dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

Dz.U.1999.87.968 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 4/99.

Dz.U.1999.86.967 | wyrok z dnia 19 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 6/98.

Dz.U.1999.86.966 | wyrok z dnia 21 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/98.

Dz.U.1999.86.965 | wyrok z dnia 14 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/98.

Dz.U.1999.86.964 | wyrok z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/98.

Dz.U.1999.86.963 | wyrok z dnia 26 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dz.U.1999.86.962 | rozporządzenie z dnia 8 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny".

Dz.U.1999.86.960 | rozporządzenie z dnia 12 października 1999 r. | Akt utracił moc

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.1999.86.959 | rozporządzenie z dnia 19 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Dz.U.1999.86.957 | rozporządzenie z dnia 21 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

Dz.U.1999.86.955 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.

Dz.U.1999.86.954 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zniesienie wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

Dz.U.1999.86.953 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1999.86.952 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1999.86.951 | rozporządzenie z dnia 18 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb i zasady przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999.85.948 | rozporządzenie z dnia 6 października 1999 r. | Akt utracił moc