Law Journal

Kwalifikacje i zakres uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

Dz.U.1999.3.24 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1998.162.1152 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

Dz.U.1999.3.14 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego.

Dz.U.1998.162.1144 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Dz.U.1999.19.169 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej.

Dz.U.1998.162.1149 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.U.1998.162.1151 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1998.164.1166 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U.1998.166.1217 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.164.1187 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.164.1188 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1219 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1220 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1221 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1222 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1223 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1224 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1225 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1226 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1227 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1228 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1229 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1230 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1231 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1232 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1233 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.166.1234 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

Dz.U.1998.164.1172 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Właściwość urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U.1998.164.1173 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wykaz powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwość miejscowa.

Dz.U.1998.162.1148 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1998.164.1181 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.1998.164.1175 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.1998.164.1168 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.

Dz.U.1998.164.1182 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dz.U.1998.164.1174 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Kary pieniężne za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestr decyzji dotyczących tych kar.

Dz.U.1998.162.1138 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Krajowa sieć szpitali oraz ich poziomy referencyjne.

Dz.U.1998.164.1193 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Dz.U.1998.164.1192 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Opłaty za składowanie odpadów.

Dz.U.1998.162.1128 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U.1998.162.1137 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1998.164.1194 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarka finansowa jej placówek naukowych.

Dz.U.1998.162.1140 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania i organizacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dz.U.1998.162.1146 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zasięg terytorialny oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Dz.U.1998.162.1136 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetowe, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998.

Dz.U.1998.162.1130 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U.1998.162.1131 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1998.162.1127 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej.

Dz.U.1998.164.1170 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryf dla paliw gazowych do dystrybucji.

Dz.U.1998.164.1171 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1999 r.

Dz.U.1998.166.1216 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1083 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1084 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1085 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1086 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1087 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1088 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1089 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1090 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc