Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".

Dz.U.1999.25.224 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Dz.U.1999.29.275 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

Dz.U.1999.25.226 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.1999.23.214 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji cukru.

Dz.U.1999.25.225 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

Dz.U.1999.26.230 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

Dz.U.1999.25.223 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Sposób wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U.1999.38.371 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.1999.22.209 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1999.27.243 | ustawa z dnia 4 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.28.255 | ustawa z dnia 4 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Kijów.1999.03.03.

Dz.U.2004.38.343 | umowa międzynarodowa z dnia 3 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Polska Klasyfikacja Statystyczna Dotycząca Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.

Dz.U.1999.25.218 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2016.124 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999.22.206 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U.1999.26.239 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Dz.U.1999.21.187 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposób umieszczania klauzul na tych materiałach.

Dz.U.1999.18.167 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

Dz.U.1999.22.205 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dz.U.1999.18.168 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Dz.U.1999.18.162 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb udostępniania danych z ewidencji.

Dz.U.1999.18.161 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dz.U.1999.21.184 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 4/98.

Dz.U.1999.21.196 | wyrok z dnia 24 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1999.21.188 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

Dz.U.1999.21.189 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U.1999.16.144 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Wzór poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzór odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dz.U.1999.18.165 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dz.U.1999.18.166 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Interesu Publicznego.

Dz.U.1999.15.138 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.

Dz.U.1999.26.229 | ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1999.26.228 | ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Określenie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1999.16.150 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenie ich zasięgu terytorialnego.

Dz.U.1999.14.134 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Dz.U.1999.26.241 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Obszary właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1999.13.115 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

Dz.U.1999.13.111 | ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1999.

Dz.U.1999.17.154 | ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1999.29.267 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 11/98.

Dz.U.1999.20.182 | wyrok z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków.

Dz.U.1999.39.391 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.1999.20.172 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Dz.U.1999.14.129 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1999 r.

Dz.U.1999.13.122 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.1999.14.128 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Ramowe statuty publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola.

Dz.U.1999.14.131 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc

Rodzaje, zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasady działania placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.1999.14.133 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt utracił moc