Law Journal

Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej.

Dz.U.2020.83 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Dz.U.2020.76 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Radcowie prawni.

Dz.U.2020.75 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. | Akt obowiązujący

Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dz.U.2020.74 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2020.73 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.2020.71 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim.

Dz.U.2020.70 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.69 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2020.63 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków.

Dz.U.2020.58 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Dz.U.2020.52 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2020.50 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.42 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.41 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel - Polska.

Dz.U.2020.38 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Wzór Rybackiego Certyfikatu Pracy.

Dz.U.2020.37 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ramowy zakres sprawozdania z działalności fundacji.

Dz.U.2020.36 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 maja 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Cudzoziemcy.

Dz.U.2020.35 t.j. | ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Sposób oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch.

Dz.U.2020.34 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestrów Kart Polaka.

Dz.U.2020.32 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzór dowodu osobistego, jego wydawanie i odbiór oraz utrata, uszkodzenie, unieważnienie i zwrot.

Dz.U.2020.31 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu.

Dz.U.2020.27 t.j. | ustawa z dnia 24 maja 2002 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Dz.U.2020.26 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Dz.U.2020.24 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Granica portu morskiego w Świnoujściu.

Dz.U.2020.21 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Tryb przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim.

Dz.U.2020.20 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.16 t.j. | ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Dz.U.2020.15 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2020.14 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczególne formy sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2020.13 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Katalog odpadów.

Dz.U.2020.10 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.U.2020.9 | uchwała z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Prawo przewozowe.

Dz.U.2020.8 t.j. | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2020.7 t.j. | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.

Dz.U.2020.5 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Dz.U.2020.4 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości.

Dz.U.2020.3 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dz.U.2020.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2019.2563 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2019.2560 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku.

Dz.U.2019.2555 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2019.2554 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2019.2550 | ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dz.U.2019.2549 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji.

Dz.U.2019.2548 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący