Law Journal

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.1999.62.696 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.1999.62.697 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 4/98.

Dz.U.1999.55.588 | wyrok z dnia 16 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Kursy dokształcające kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Dz.U.1999.57.609 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1999.57.608 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Służba medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.1999.61.665 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.1999.56.589 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

Dz.U.1999.55.584 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.1999.55.581 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.55.586 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.1999.55.575 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Dz.U.1999.55.576 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Dz.U.1999.55.577 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.

Dz.U.1999.55.578 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1999.53.558 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1999.53.556 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

Dz.U.1999.53.567 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/98.

Dz.U.1999.55.587 | wyrok z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zakaz przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U.1999.53.562 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.1999.53.555 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.1999.56.591 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

Dz.U.1999.53.566 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1999.57.617 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 12/98.

Dz.U.1999.52.546 | wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1999.52.543 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1999.51.522 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

Dz.U.1999.57.603 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 18/98.

Dz.U.1999.52.545 | wyrok z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.1999.51.520 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999.53.564 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.1999.52.537 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Komarów-Osada.

Dz.U.1999.50.503 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/98.

Dz.U.1999.86.964 | wyrok z dnia 2 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1999.50.502 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 20/98.

Dz.U.1999.52.544 | wyrok z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

Dz.U.1999.52.541 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.1999.50.516 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U.1999.50.518 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.1999.53.559 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1999.52.535 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. Montreal.1999.05.28.

Dz.U.2007.37.235 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

Dz.U.1999.57.607 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1999 r. | Akt jednorazowy