Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1999.88.989 | rozporządzenie z dnia 29 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Dz.U.1999.82.922 | rozporządzenie z dnia 29 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Dz.U.1999.79.895 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.1999.79.894 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarów.

Dz.U.1999.80.910 | rozporządzenie z dnia 28 września 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.1999.80.909 | rozporządzenie z dnia 27 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U.1999.78.878 | rozporządzenie z dnia 27 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dz.U.1999.78.880 | rozporządzenie z dnia 23 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium.

Dz.U.2018.2110 t.j. | ustawa z dnia 23 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1999.78.875 | ustawa z dnia 23 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

Dz.U.1999.87.970 | rozporządzenie z dnia 23 września 1999 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.

Dz.U.1999.78.876 | rozporządzenie z dnia 22 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 6/98.

Dz.U.1999.86.966 | wyrok z dnia 21 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy obowiązującej art. 228 § 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U.1999.77.874 | obwieszczenie z dnia 20 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U.1999.80.912 | rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.1999.88.993 | rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

Dz.U.1999.80.913 | rozporządzenie z dnia 16 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1999.75.843 | rozporządzenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

Dz.U.1999.80.908 | rozporządzenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.980 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustanowienie dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1999.75.840 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Dz.U.1999.80.911 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U.1999.77.865 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/98.

Dz.U.1999.86.965 | wyrok z dnia 14 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyróżnianie żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych.

Dz.U.1999.84.938 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Dz.U.1999.77.870 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1999.75.839 | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2021.408 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Niektóre umowy kompensacyjne zawierane w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2013.716 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Organizacja oraz zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów szkół artystycznych.

Dz.U.1999.87.975 | rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.1999.83.931 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

Dz.U.1999.90.998 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Tryb i formy ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

Dz.U.1999.75.842 | rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1999.88.980 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.1999.79.885 | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

Dz.U.1999.77.872 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt indywidualny

Ogólne warunki przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasady rozliczeń.

Dz.U.1999.79.897 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Dz.U.1999.84.939 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1999.77.868 | rozporządzenie z dnia 9 września 1999 r. | Akt utracił moc

Maksymalna liczba etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.1999.74.828 | rozporządzenie z dnia 8 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/98.

Dz.U.1999.91.1043 | postanowienie z dnia 8 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Dz.U.1999.74.834 | rozporządzenie z dnia 8 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dz.U.1999.81.919 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

Dz.U.1999.81.918 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

Dz.U.1999.75.845 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość i zasady dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.1999.75.838 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów przy tym stosowanych.

Dz.U.1999.81.917 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.1999.74.827 | rozporządzenie z dnia 7 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Dz.U.1999.75.846 | rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Leczenie substytucyjne.

Dz.U.1999.77.873 | rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt utracił moc