Law Journal

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.959 | ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Liczba osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

Dz.U.2019.891 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Dz.U.2019.798 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Dz.U.2019.808 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kryteria dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany.

Dz.U.2019.874 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dz.U.2019.810 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2019.819 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

Dz.U.2019.809 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.890 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2019.889 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Dz.U.2019.871 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe.

Dz.U.2019.761 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Unijne świadectwo zdolności żeglugowej.

Dz.U.2019.851 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności.

Dz.U.2019.822 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów.

Dz.U.2019.826 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.

Dz.U.2019.883 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych.

Dz.U.2019.800 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2019.782 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2019.783 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/17.

Dz.U.2019.858 | wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/17.

Dz.U.2019.861 | wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2019.854 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Dz.U.2019.766 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Dz.U.2019.779 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.718 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2019.754 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nagrody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2019.846 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2019.709 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie egzaminu komorniczego.

Dz.U.2019.898 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą.

Dz.U.2019.855 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Dz.U.2019.776 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2019.787 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2019.715 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Skierowania wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Dz.U.2019.711 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej.

Dz.U.2019.719 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Uzupełniające unijne świadectwa zdolności żeglugowej.

Dz.U.2019.735 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich.

Dz.U.2019.721 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej.

Dz.U.2019.729 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór świadectwa sprzętu nawigacyjnego.

Dz.U.2019.722 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2019.707 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Dz.U.2019.724 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Opieka zdrowotna nad uczniami.

Dz.U.2019.1078 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna.

Dz.U.2019.726 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami.

Dz.U.2019.746 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2019.745 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2019.799 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2019.1038 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1018 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2019.968 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dz.U.2019.1063 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.934 | ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący