Law Journal

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2001.7.58 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Dz.U.2001.6.55 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

Dz.U.2001.6.52 | umowa międzynarodowa z dnia 4 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.5.51 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U.2001.5.50 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Dz.U.2001.5.49 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadku koronnym.

Dz.U.2001.5.40 | ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Gminy Koszarawa.

Dz.U.2001.4.32 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy tryb i harmonogram prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

Dz.U.2001.4.30 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Krajowy system informowania o produktach niebezpiecznych.

Dz.U.2001.4.28 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Dz.U.2001.4.26 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie osób i mienia.

Dz.U.2001.4.23 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie przyrody.

Dz.U.2001.3.21 | ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Organizacja rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dz.U.2001.3.19 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

Dz.U.2001.1.14 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2001.1.13 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2001.1.11 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.2001.1.10 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2001.1.9 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2001.1.8 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2001.1.7 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.2001.1.4 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich.

Dz.U.2001.1.1 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2000.122.1346 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2000.122.1343 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji.

Dz.U.2000.122.1340 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2000.122.1330 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.2000.122.1329 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Organizacja oraz tryb działania Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2000.122.1328 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu wsparcia na lata 2001-2003.

Dz.U.2000.122.1326 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2000.122.1322 | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2000.122.1320 | ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2000.122.1318 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2000.122.1317 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2000.122.1316 | ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U.2000.122.1311 | ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. | Akt jednorazowy

Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2000.122.1310 | ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2000.121.1309 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U.2000.121.1308 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego.

Dz.U.2000.121.1306 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc